QQM Fund Management

Mangold har sedan 2019 ett ägande i QQM Fund Management som uppgår till 25 procent av bolaget.  

QQM Fund Management förvaltar den marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge. Fonden är en specialfond med en större frihet i sin placeringsinriktning än traditionella värdepappersfonder. Förvaltningen bygger på kvantitativa analysmodeller baserade på akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. Modellerna utvecklas fortlöpande. Förutom att köpa värdepapper utnyttjar fonden blankningsstrategier i hög utsträckning, det vill saga försäljning av värdepapper som fonden endast förfogar över. Den utnyttjar också olika derivat- och terminsstrategier, bland annat i syfte att justera riskprofilen. Fonden tillhör riskkategori 4 (KIID skala 1-7).  

I normalfallet består fonden av ett relativt stort antal små positioner i aktier och aktierelaterade instrument vilket gör att risken i varje enskild position är låg och fondens risknivå begränsad. Den marknadsneutrala ansatsen innebär att marknadsrisken begränsas i portföljen och korrelation med den allmänna utvecklingen för aktier förväntas därför över tiden vara låg. 

Läs mer om QQM här: https://www.qqm.se/ 

Är du intresserad av att investera i QQM, ta kontakt med Mangold Private Banking.