Regulatoriska pressmeddelanden

Mangold AB (”Mangold”) meddelade den 10 februari 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt bolagets ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm Main Market. För fullständig information avseende listbytet hänvisas till det prospekt som bolaget upprättat (endast på svenska) och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet är publicerat på bolagets hemsida, https://mangold.se/investor-relations/notering och kommer även att publiceras på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Mangold AB:s (Mangold) ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Godkännandet förutsätter att vissa villkor uppfylls, däribland att Finansinspektionen godkänner och registrerar bolagets prospekt, vilket beräknas ske den 11 februari 2022.

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Bokslutskommuniké 2021

januari-december • Rörelsens intäkter ökade med 91,9 procent till 362,8 (189,1) mkr • Rörelseresultatet ökade med 291,1 procent till 131,8 (33,7) • Avkastning på eget kapital ökade med 33,7 procentenheter till 63,6 (29,6) procent • Rörelsemarginalen ökade med 18,5 procentenheter till 36,3 (17,8) procent • Antal transaktioner ökade med 109,8 procent till 487 177 (232 166) stycken • Utlåning till allmänheten uppgick till 213,5 (182,8) mkr • Föreslagen utdelning uppgår till 49,0 (17,3) kr per aktie • Resultat per aktie 246,7 (57,6) kr oktober-december • Rörelsens intäkter ökade med 45,5 procent till 68,3 (47,0) mkr • Rörelseresultatet ökade med 114,4 procent till 17,4 (8,1) • Rörelsemarginalen uppgick till 25,4 procent (17,3) • Antal transaktioner ökade med 65,7 procent till 134 556 (81 196) stycken • Resultat per aktie 30,6 (14,0) kr

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold återköper del av förlagslån

Mangold AB har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 4,4 miljoner kronor.

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.