Regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport januari-mars

januari-mars · Mangold-aktien noterades på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap-segmentet · Provisionsnettot ökade med 9,7 procent till 58,9 (53,7) mkr · Räntenettot ökade med 5,1 procent till 4,1 (3,9) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade med 131 procent till 3,7 (1,6) mkr · Tillgångar med årligt arvode uppgår till 1,6 (1,6) mdr kr · Utlåning till allmänheten har ökat med 31,4 mkr och uppgår till 213,4 (182,0) mkr · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till -42,8 (14,9) mkr varav Nowonomics AB uppgår till -18,3 mkr · Rörelseresultatet uppgår till -14,6 (20,5) mkr

Regulatoriskt pressmeddelande

Finansiell uppdatering Q1 2022

Med anledning av den generella marknadsoron och börsnedgångar till följd av bland annat kriget i Ukraina påverkas Mangolds nettoresultat av finansiella transaktioner negativt i det första kvartalet, främst på grund av innehavet i Nowonomics.

Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold Årsredovisning 2021

Mangold publicerar i dag, den 16 mars 2022, bolagets årsredovisning för 2021.

Styrelsen i Mangold har beslutat att årsstämman ska genomföras enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast 29 mars 2022, dels ha anmält sitt deltagande vid stämman och inkommit med poströst senast den 5 april 2022.

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.