Regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport april – juni

April – juni · Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr · Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr · Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr · Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182) · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr · Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr

· Initial köpeskilling om cirka 30,0 MSEK. Den initiala köpeskillingen erläggs i nyemitterade Mangold-aktier till en teckningskurs om 3 470 SEK. · Givet att Aggregate uppnår i förväg fastställda finansiella mål utgår en tilläggsköpeskilling, baserad på Aggregates resultat för räkenskapsåret 2022/2023 som erläggs kontant.

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport januari-mars

januari-mars · Mangold-aktien noterades på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap-segmentet · Provisionsnettot ökade med 9,7 procent till 58,9 (53,7) mkr · Räntenettot ökade med 5,1 procent till 4,1 (3,9) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade med 131 procent till 3,7 (1,6) mkr · Tillgångar med årligt arvode uppgår till 1,6 (1,6) mdr kr · Utlåning till allmänheten har ökat med 31,4 mkr och uppgår till 213,4 (182,0) mkr · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till -42,8 (14,9) mkr varav Nowonomics AB uppgår till -18,3 mkr · Rörelseresultatet uppgår till -14,6 (20,5) mkr

Regulatoriskt pressmeddelande

Finansiell uppdatering Q1 2022

Med anledning av den generella marknadsoron och börsnedgångar till följd av bland annat kriget i Ukraina påverkas Mangolds nettoresultat av finansiella transaktioner negativt i det första kvartalet, främst på grund av innehavet i Nowonomics.

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.