Emission

Teckning av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund 1

 • Emittent Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)
 • Teckningsperiod 1 aug - 26 aug 2022
 • Personuppgifter
 • Land*
 • Likvid
 • Leverans till*
 • Fullmakt
 • Land*
 • Personuppgifter
 • Land*
 • Likvid
 • Leverans till*
 • OBS! Om ni önskar få leverans till ett Investeringssparkonto (ISK) vänligen öppna en genom att klicka här eller kapitalförsäkring (KF) vänligen kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

  • Erfarenhetsfrågor*
  • Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
  • Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?*
  • Kunskapsfrågor*
  • Kan Ni förlora hela eller delar av Ert investerade kapital om Ni investerar i samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
  • Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat "Nej" på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?*
  • Bolagsinformation
  • Likvid
  • Leverans till*
  • Fullmakt*
  • Land*
  • Bolagsinformation
  • Likvid
  • Leverans till*
  • OBS! Om ni önskar få leverans till en kapitalförsäkring (KF) vänligen öppna en genom att kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

   • Erfarenhetsfrågor*
   • Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
   • Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?*
   • Kunskapsfrågor*
   • Kan Ni förlora hela eller delar av Ert investerade kapital om Ni investerar i samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
   • Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat "Nej" på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?*
   • Fullmakt*
   • Land*

   SCANDINAVIAN CREDIT FUND I SOM INVESTERING

   Som investerare i Scandinavian Credit Fund I (SCFI) får du möjlighet till en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknader genom att bedriva seniort säkerställd direktutlåning till företag och andra associationsformer främst i Skandinavien. Den genomsnittliga årliga avkastningen har varit 5,94% per 2021-12-31 för investeraren som var med från starten i januari 2016, vilket inte innebär någon garanti för framtida avkastning.

   Risker: risknivån totalt sett bedömer vi som ”låg till medelhög”; högre än kortränteplaceringar men klart lägre än till exempel high-yield och aktiefonder. Den främsta risken är likviditetsrisk om många investerare vill sälja samtidigt eftersom direktlånen som fonden investerar i är onoterade. Kreditrisk bedömer vi som den näst största risken, kopplat främst till om vi inte har tagit tillräckligt med säkerheter och panter eller om värdet på dessa försämras över lånets löptid. Den genomsnittliga årliga kreditförlustnivån har uppgått till 0,55% av portföljvärdet från starten i januari 2016 till och med december 2021.

   SCFI’s affärsidé är att bedriva direktutlåning till mindre och medelstora företag som exempelvis befinner sig under någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov av kapital. SCFI’s avkastningsmål är 6-8% per år med en förväntat låg volatilitet. SCFI avser att erbjuda de investerare som är intresserade av fondens placeringsstrategi att teckna sig för Vinstandelslån. Investerare i Vinstandelslånen kan vara privatpersoner, företag, diskretionära förvaltningsuppdrag samt professionella investerare.

   Att de flesta investeringsalternativ i marknaden är anpassade till den normala spararens behov har lett till att flera intressanta investeringsmöjligheter i praktiken har undantagits från marknaden för de privata investerarna, bland annat beroende på höga krav på minsta investeringsbelopp samt inlåsningseffekter. SCFI’s ambition är därför att skapa en indirekt tillgänglighet till sådana investeringar som annars inte är åtkomliga för privatinvesterare genom att öppna SCFI för icke-professionella investerare genom att notera Vinstandelslånen på en reglerad marknad, NGM-NDX.

   VAD INNEBÄR DET ATT INVESTERA I VINSTANDELSLÅN

   SCFI’s övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 procent per år med låg volatilitet. Precis som investering i sedvanliga värdepappers- och specialfonder beror investeringsresultatet av förvaltarens förmåga att investera kapitalet och generera en god avkastning.

   SCFI tillämpar riskspridning på sin portföljsammansättning. Låneavtalens löptider är i de flesta fall upp till tolv månader. Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

   SCFI’s ledning bedömer att potentialen i fondens produkt är stor mot bakgrund av stor efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag samt fortsatt försiktighet från banker samt olönsamhet när det gäller att lämna motsvarande krediter och lån.

   Under 2015 gjordes den första publika emissionen av Vinstandelslån, vilka noterades den 4 januari på marknadsplatsen NGM-NDX. Därefter kommer tolv emissioner per år att genomföras vid utgången av varje månadsskifte. Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker kontinuerligt via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

   SCFI’s strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till  10 000 000 000 SEK.

   VARFÖR INVESTERA I SCANDINAVIAN CREDIT FUND I

   • SCFI står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige via lagen om alternativa investeringsfonder.
   • Fondens avkastningsmål är 6-8% per år med en låg volatilitet.
   • En investering i fonden bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för mindre och medelstora företags expansion och utveckling.
   • SCFI skiljer sig från andra fonder då den ger investerare tillgång till en placering med fokus på mindre och medelstora företag.
   • Fonden fokuserar på lånekapital och företagen behöver inte ge upp ägande när de ingår engagemang med fonden.