Emission

Teckning av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)

KREDITFONDEN SOM INVESTERING

Kreditfondens affärsidé är att bedriva direktutlåning till mindre och medelstora företag som exempelvis befinner sig under någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov av kapital. Kreditfondens avkastningsmål är 6-10% per år med en förväntat låg volatilitet. Kreditfonden avser att erbjuda de investerare som är intresserade av fondens placeringsstrategi att teckna sig för Vinstandelslån. Investerare i Vinstandelslånen kan vara privatpersoner, företag, diskretionära förvaltningsuppdrag samt professionella investerare.

Att de flesta investeringsalternativ i marknaden är anpassade till den normala spararens behov har lett till att flera intressanta investeringsmöjligheter i praktiken har undantagits från marknaden för de privata investerarna, bland annat beroende på höga krav på minsta investeringsbelopp samt inlåsningseffekter. Kreditfondens ambition är därför att skapa en indirekt tillgänglighet till sådana investeringar som annars inte är åtkomliga för privatinvesterare genom att öppna Kreditfonden för icke-professionella investerare genom att notera Vinstandelslånen på en reglerad marknad, NGM-NDX.

VAD INNEBÄR DET ATT INVESTERA I VINSTANDELSLÅN

Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-10 procent per år med låg volatilitet. Precis som investering i sedvanliga värdepappers- och specialfonder beror investeringsresultatet av förvaltarens förmåga att investera kapitalet och generera en god avkastning.

Kreditfonden tillämpar riskspridning på sin portföljsammansättning. Låneavtalens löptider är i de flesta fall upp till tolv månader. Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kreditfondens ledning bedömer att potentialen i fondens produkt är stor mot bakgrund av stor efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag samt fortsatt försiktighet från banker samt olönsamhet när det gäller att lämna motsvarande krediter och lån.

Under 2015 gjordes den första publika emissionen av Vinstandelslån, vilka noterades den 4 januari på marknadsplatsen NGM-NDX. Därefter kommer tolv emissioner per år att genomföras vid utgången av varje månadsskifte. Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker kontinuerligt via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till  3 000 000 000 SEK.

VARFÖR INVESTERA I KREDITFONDEN

 • Kreditfonden (Scandinavian Credit Fund I) står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige via lagen om alternativa investeringsfonder.
 • Som investerare i fonden har man tillgång till en sparprodukt med hög förväntad avkastning till en låg risk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare.
 • Fondens avkastningsmål är 6-10% per år med en låg volatilitet.
 • En investering i fonden bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för mindre och medelstora företags expansion och utveckling.
 • Kreditfonden skiljer sig från andra fonder då den ger investerare tillgång till en placering med fokus på mindre och medelstora företag.
 • Fonden fokuserar på lånekapital och företagen behöver inte ge upp ägande när de ingår engagemang med fonden.
Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) logotyp
 • EmittentScandinavian Credit Fund 1 AB (publ)
 • TeckningsprisNAV-kurs sätts första bankdagen efter varje ny emission. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan.
 • ValutaSEK
 • Teckningsperiod nov 01 - nov 25 2021
 • Anmälningstid: Löpande månadsvis, sista dag för teckning 4 bankdagar innan månadsskifte
 • Minsta teckning: 100 000 SEK
 • Betalning: Mot avräkningsnota. Avräkningsnota beräknas skickas ut 2 bankdagen i månaden
 • Kurs: NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje emission
 • Minsta nominella belopp: 1 SEK
 • Övrig info: Leverans av vinstandelslånet sker i nominellt belopp. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan.