Emission

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO8 i Cortus Energy AB

  • Emittent Cortus Energy AB
  • Nyttjandeperiod 16 nov - 29 nov 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022.

Läs mer på bolagets hemsida: www.cortus.se

Bakgrund

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) slutförde under det tredje kvartalet 2021 en företrädesemission av s.k. units, beståendes av aktier och teckningsoptioner av serierna TO8 och TO9. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO8 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 1 november 2021 till och med den 12 november 2021, dock inte högre än 0,80 SEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO8

Nyttjandeperiod: 16 november 2021 – 29 november 2021.

Teckningskurs: 0,34 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 80 960 124 teckningsoptioner av serie TO8. Vid fullt nyttjande nyemitteras 80 960 124 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 27,5 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO8: 25 november 2021.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 2 428 803,72 SEK, från 48 708 136,50 SEK till 51 136 940,22 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 80 960 124 aktier till 1 704 564 674 aktier, motsvarande en utspädning om 4,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.