Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i Smoltek Nanotech Holding AB

  • Emittent Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
  • Utnyttjandeperiod 20 okt - 3 nov 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om Smoltek Nanotech

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektioner. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 69 är beviljade. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Läs mer på bolagets hemsida, www.smoltek.com

Bakgrund

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (”Smoltek” eller ”Bolaget”) genomförde under det fjärde kvartalet 2020 en emission av teckningsoptioner av serie TO 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 4

Utnyttjandeperiod: 20 oktober 2021 – 3 november 2021.

Emissionsvolym: 1 261 121 teckningsoptioner av serie TO 4. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 1 261 121 aktier och kan tillföra upp till cirka 23,7 MSEK, före emissionskostnader.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 18,82 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 4: 1 november 2021.