Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Pharmacolog i Uppsala AB

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.

Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Läs mer på bolagets hemsida, www.pharmacolog.com

Bakgrund

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) genomförde under det andra kvartalet 2020 en emission av teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Utnyttjandeperiod: 9 augusti 2021 – 20 augusti 2021.

Emissionsvolym: 2 817 671 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 2 817 671 aktier av serie B och kan tillföras upp till cirka 22,7 MSEK, före emissionskostnader.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 26 juli 2021 till och med den 6 augusti 2021, dock lägst kvotvärdet för Pharmacologs aktier och högst 12,00 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 13 augusti 2021.

Pharmacolog i Uppsala AB (AB) logotyp
  • AnmälningssedelHämta anmälningssedel
  • EmittentPharmacolog i Uppsala AB (publ)
  • Teckningspris8,06
  • ValutaSEK
  • Utnyttjandeperiod aug 09 - aug 20 2021
  • Teckning: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget
  • Erbjudandets storlek: Högst 2 817 671 teckningsoptioner av serie TO1
  • Teckningskurs: 8,06 SEK per aktie av serie B.
  • Emissionsvolym; Maximalt kan 2 817 671 B-aktier nyemitteras och Pharmacolog kan tillföras upp till ca 22,7 MSEK