Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 i Emotra AB

  • Emittent Emotra AB
  • Utnyttjandeperiod 29 nov - 13 dec 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om Emotra

Emotra utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt fungerar som ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut. Bolaget har sitt kontor i Mölndal.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO 2.

Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Utnyttjandeperiod: 29 november 2021 – 13 december 2021.

Teckningskurs: 0,26 SEK, motsvarandes 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 11 november 2021 till och med den 25 november 2021.

Emissionsvolym: 15 886 336 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras
15 886 336 aktier, och Bolaget kan tillföras upp till cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2: 8 december 2021

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner: Om du har dina teckningsoptioner hos en bank/förvaltare ska du kontakta din förvaltare för att begära utnyttjande av teckningsoptioner.

Direktregistrerade teckningsoptioner: Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade på
ett VP-konto ska teckning ske genom inskickande av anmälningssedel