Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B i Archelon Natural Resources AB (publ)

  • Emittent Archelon Natural Resources AB (publ)
  • Teckningspris 0.012 SEK / Aktie
  • Utnyttjandeperiod för utnyttjande av TO 1 A och TO 1 B 4 maj - 18 maj 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Archelon Natural Resources AB (publ)

Archelon Natural Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av metaller och mineraler. Råvarorna och prospektering inriktas huvudsakligen mot bas- och ädelmetaller samt sällsynta jordartsmetaller. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot industrisektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med huvudkontor i Stockholm.

Bolagets övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Alternativt kan Archelon förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och Bolaget gynnsamt sätt. Den egna verksamheten ska så långt som möjligt finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

Råvaruprojekt är till sin natur beroende av stora investeringar. Avsikten är inte att på egen hand driva projekten. När något projekt nått den nivå där större investeringar är nödvändiga kommer, givet vissa undantag, detta att antingen avyttras eller drivas med samarbetspartners.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1 A och TO 1 B

Teckningsperiod: 4 maj – 18 maj 2022.

Emissionsvolym: Cirka 5,5 MSEK.

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. En (1) teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption oavsett serie uppgår till 0,012 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 1 B: 16 maj  2022.