Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie 4 (TO4) i Quartiers Properties AB (publ)

  • Emittent Quartiers Properties AB (publ)
  • Teckningspris 3.71 SEK / Aktie
  • Teckningsperiod 17 mar - 31 mar 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Quartiers Properties

Quartiers Properties är ett svenskägt fastighetsutvecklingsbolag listat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets verksamhet är geografiskt koncentrerat till Spanien. Quartiers investerar huvudsakligen i fastigheter riktade mot en köpstark internationell målgrupp.

Quartiers är det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige med hela sin verksamhet geografiskt koncentrerad till Spanien. Bolaget är aktivt inom två huvudsegment vilka är fastighetsförädling och fastighetsutveckling.

Bolaget drar nytta av sin nordiska bakgrund med kompetens inom design och service för att skapa värde i sitt fastighetsbestånd. Produkterna skapas med just den skandinaviskt kräsna målgruppen i fokus vilket bidrar till en hög kvalitet i projekten, samt säkerställer en attraktivitet som tilltalar många nationaliteter, inklusive den lokala spanska befolkningen.

Inom fastighetsförädling investerar bolaget i underpresterande fastigheter med en målsättning att öka fastighetens driftnetto, samt stabilisera fastighetens kassaflöde och därmed generera en värdeökning. Bolaget har också en operatörsverksamhet bestående av hotell- och restaurangdrift vars huvuduppgift är att bidra till värdeskapande i de två huvudsegmenten fastighetsutveckling och fastighetsförädling.

Läs mer på bolagets hemsida, www.quartiersproperties.com

Bakgrund

Under sommaren 2020 genomförde Quartiers ett utbyteserbjudande i vilket ägare av preferensaktier
gavs möjlighet att byta ut en preferensaktie mot en nyemitterad stamaktie i bolaget, samt två stycken teckningsoptioner. De nyemitterade teckningsoptionerna
fick benämningarna serie 3 (TO3), vilka nu är föremål för inlösen, och serie 4 (TO4).

Teckningsoptioner av serie 4 (TO4) är nu föremål för inlösen. Teckningsoptionerna av serie 3 (TO3) förföll för inlösen under sommaren 2021. Efter inlösen av teckningsoptionerna av serie 4 (TO4) kommer det inte att finnas några återstående teckningsoptioner i Quartiers.

En teckningsoption av serie 4 (TO4) berättigar innehavaren att teckna en ny stamaktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4

Teckningsperiod: 17 mars 2022 – 31 mars 2022.

Emissionsvolym: 3 291 624 teckningsoptioner av serie TO4. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 3 291 624 stamaktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 12,2 MSEK.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 3,71 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO4: 29 mars 2021.