Emission

Inbjudan till teckning av units i MTI Investment SE

  • Emittent MTI Investment SE
  • Teckningsperiod 29 nov - 13 dec 2021
Sista svarsdagen har passerat.

KORT OM MTI INVESTMENT SE

MTI Investment SE (”MTI Investment” eller ”Bolaget”) är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag med stor potential. Hittills har bolaget gjort fyra kapitalinvesteringar i Tanzania inom sektorerna bostadsbyggande, avfallshantering, kosmetik och mejeri. Genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan. Ytterligare investerar Bolaget i företag i syfte att skapa värdetillväxt för Bolagets aktieägare genom substansvärdetillväxt.

 

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Bolaget har per dagen för Bolagsbeskrivningen 118 aktieägare, främst från de nordiska länderna. Genom att notera Bolaget på en marknadsplats görs aktierna i MTI mer likvida och tillgängliga för fler investerare. Bolaget ser stora investeringsbehov i MTI Investments östafrikanska portföljbolag och ser därför tillfället att bli publikt som ett sätt att erhålla det kapital portföljbolagen behöver. Samtidigt anser MTI Investment att investera i nya portföljbolag i regionen.

Nettolikviden från Erbjudandet och från teckningsoptionerna är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter i prioritetsordning:

    1. Investeringar i befintliga portföljbolag
    2. Investeringar i nya målbolag i Östafrika
    3. Rörelsekapital

Handelsbanken Fonder (Emerging Markets) samt Stiftelsen H&M Foundation har tillsammans med styrelseledamöter, VD, befintliga aktieägare och externa investerare åtagit sig att enligt vissa villkor förvärva units i Erbjudandet för sammanlagt cirka 17,7 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av antalet units i Erbjudandet.

 

VD PONTUS ENGSTRÖM KOMMENTERAR

”MTI är resultatet av sju års arbete med att etablera ett växande investmentbolag i Tanzania, en av världens snabbast växande regioner. Med fyra grenar inom områdena hälsosam kosmetik, nyttiga mejeriprodukter, hem och konstruktion, samt avfallshantering har vi etablerat den lokala infrastruktur och kontakter som ger oss en god bas för framtida tillväxt. I denna marknad är det stor brist på riskkapital, och här arbetar vi utifrån en egenutvecklad modell med stort fokus på utveckling och stöd av de befintliga innehaven, möjligheter kopplade till dessa och nätverksbyggande. I en region som denna är kontakter och tillit ett viktigt komplement till avtal, och genom våra investeringar har vi ett mycket nära samarbete med lokala entreprenörer.

Jag brukar säga att när Sverige var som fattigast under 1800-talet, så var inte bistånd eller mikrofinans sättet som fick Sverige på fötter som en stark industrination. Den framgångsrika utveckling som skedde var mångt och mycket ett resultat av två saker, bättre utbildning och urbaniseringen. Detta skapade förutsättningar för stora företag att lättare kunna rekrytera nödvändig arbetskraft. I denna resa har investmentbolagen haft en möjlighet att jobba långsiktigt, samt också bidragit till synergier och kunskapsöverföring mellan bolagen. Precis detta är vad som också sker i Tanzania och Östafrika just nu. Vår ambition är att MTI Investment genom aktivt ägande ska kunna växa stabilt och bidra till ett starkt entreprenöriellt ekosystem i Östafrika, där vi som långsiktiga aktieägare kan se ett starkt värdeskapande.”