Emission

Inbjudan till teckning av vinstandelslån i Nordic Factoring Fund AB

 • Emittent Nordic Factoring Fund AB
 • Teckningsperiod 1 aug - 26 aug 2022
 • Personuppgifter
 • Land*
 • Likvid
 • Leverans till*
 • Fullmakt
 • Land*
 • Personuppgifter
 • Land*
 • Likvid
 • Leverans till*
 • OBS! Om ni önskar få leverans till ett Investeringssparkonto (ISK) vänligen öppna en genom att klicka här eller kapitalförsäkring (KF) vänligen kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

  • Erfarenhetsfrågor*
  • Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
  • Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?*
  • Kunskapsfrågor*
  • Kan Ni förlora hela eller delar av Ert investerade kapital om Ni investerar i samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
  • Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat "Nej" på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?*
  • Bolagsinformation
  • Likvid
  • Leverans till*
  • Fullmakt*
  • Land*
  • Bolagsinformation
  • Likvid
  • Leverans till*
  • OBS! Om ni önskar få leverans till en kapitalförsäkring (KF) vänligen öppna en genom att kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

   • Erfarenhetsfrågor*
   • Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
   • Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?*
   • Kunskapsfrågor*
   • Kan Ni förlora hela eller delar av Ert investerade kapital om Ni investerar i samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
   • Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat "Nej" på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?*
   • Fullmakt*
   • Land*

   BAKGRUND

   Emittentens affärsidé är att erbjuda kreditgivning till företag och andra associationsfonner, och på detta vis uppnå en god riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknadema. Emittenten är en alternativ investeringsfond som tar in kapital genom att emittera vinstandelslån. Vinstandelslånen och Emittenten skiljer sig från traditionella räntefonder då den i huvudsak investerar genom Kreditgivning till olika slags företag, och inte primärt på de traditionella räntemarknaderna.

   MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

   Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens
   eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden tillämpar riskspridning men behöver inte följa de riskspridnings- och placeringskrav eller de särskilda reglerna om inlösen av fondandelar som gäller för värdepappersfonder.

   Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknader. Målsättningen är att generera en avkastning om ca 7 – 9 procent per år med låg volatilitet, efter avgifter, på investerat kapital.

   Fonden ska tillhandahålla lånekapital till företag och andra associationsformer. Fonden kan bland annat investera i företag vars verksamhet baseras i huvudsak på så kallad fakturabelåning, vilket innebär att låntagaren belånar fordringsrätter såsom fakturor. Detta kan ske genom att Fonden lånar ut kapital och får fakturor som säkerhet för låntagarens lån, eller i form av till exempel trepartsavtal. De lån som lämnas är normalt säkerställda genom pant, borgen eller liknande, men ibland kan lån utan säkerhet lämnas. Vidare kan fonden investera i fondandelar, obligationer och på konto i kreditinstitut.

   HUVUDSAKLIG MARKNAD

   Emittenten avser främst tillhandahålla kreditgivning till kredittagare som är baserade inom Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Emittenten kan även på selektiv basis låna ut till företag som är baserade i EU/EES-området (inkluderat Storbritannien), Schweiz och Monaco. Emittenten kan vidare investera i fondandelar, andra finansiella instrument eller genom samfinansiering tillsammans med nationella- eller internationella samarbetspartners utan geografisk begränsning.