Emission

Inbjudan till teckning av vinstandelslån i Nordic Factoring Fund AB

BAKGRUND

Emittentens affärsidé är att erbjuda kreditgivning till företag och andra associationsfonner, och på detta vis uppnå en god riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknadema. Emittenten är en alternativ investeringsfond som tar in kapital genom att emittera vinstandelslån. Vinstandelslånen och Emittenten skiljer sig från traditionella räntefonder då den i huvudsak investerar genom Kreditgivning till olika slags företag, och inte primärt på de traditionella räntemarknaderna.

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens
eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden tillämpar riskspridning men behöver inte följa de riskspridnings- och placeringskrav eller de särskilda reglerna om inlösen av fondandelar som gäller för värdepappersfonder.

Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknader. Målsättningen är att generera en avkastning om ca 7 – 9 procent per år med låg volatilitet, efter avgifter, på investerat kapital.

Fonden ska tillhandahålla lånekapital till företag och andra associationsformer. Fonden kan bland annat investera i företag vars verksamhet baseras i huvudsak på så kallad fakturabelåning, vilket
innebär att låntagaren belånar fordringsrätter såsom fakturor. Detta kan ske genom att Fonden lånar ut kapital och får fakturor som säkerhet för låntagarens lån, eller i form av till exempel
trepartsavtal. De lån som lämnas är normalt säkerställda genom pant, borgen eller liknande, men ibland kan lån utan säkerhet lämnas. Vidare kan fonden investera i fondandelar, obligationer och
på konto i kreditinstitut.

HUVUDSAKLIG MARKNAD

Emittenten avser främst tillhandahålla kreditgivning till kredittagare som är baserade inom Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Emittenten kan även på selektiv basis låna ut till företag som är baserade i EU/EES-området (inkluderat Storbritannien), Schweiz och Monaco. Emittenten kan vidare investera i fondandelar, andra finansiella instrument eller genom samfinansiering tillsammans med nationella- eller internationella samarbetspartners utan geografisk begränsning.

Nordic Factoring Fund AB logotyp
  • EmittentNordic Factoring Fund AB
  • TeckningsprisNAV-kurs sätts första bankdagen efter varje ny emission. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan.
  • ValutaSEK
  • Teckningsperiod nov 01 - nov 25 2021
  • Anmälningstid: Löpande månadsvis, sista dag för teckning 4 bankdagar innan månadsskifte
  • Minsta teckning: 100 000 SEK
  • Betalning: Mot avräkningsnota. Avräkningsnota beräknas skickas ut 2 bankdagen i månaden
  • Kurs: NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje emission
  • Minsta nominella belopp: 1 SEK
  • Övrig info: Leverans av vinstandelslånet sker i nominellt belopp. Kurs