Emission

Inbjudan till teckning av vinstandelslån i Exelity AB (publ)

 • Emittent Exelity AB (publ)
 • Teckningsperiod 1 aug - 26 aug 2022
 • Personuppgifter
 • Land*
 • Likvid
 • Leverans till*
 • Fullmakt
 • Land*
 • Personuppgifter
 • Land*
 • Likvid
 • Leverans till*
 • OBS! Om ni önskar få leverans till ett Investeringssparkonto (ISK) vänligen öppna en genom att klicka här eller kapitalförsäkring (KF) vänligen kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

  • Erfarenhetsfrågor*
  • Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
  • Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?*
  • Kunskapsfrågor*
  • Kan Ni förlora hela eller delar av Ert investerade kapital om Ni investerar i samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
  • Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat "Nej" på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?*
  • Bolagsinformation
  • Likvid
  • Leverans till*
  • Fullmakt*
  • Land*
  • Bolagsinformation
  • Likvid
  • Leverans till*
  • OBS! Om ni önskar få leverans till en kapitalförsäkring (KF) vänligen öppna en genom att kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

   • Erfarenhetsfrågor*
   • Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
   • Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med samma typ av instrument som erbjudandet omfattar och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?*
   • Kunskapsfrågor*
   • Kan Ni förlora hela eller delar av Ert investerade kapital om Ni investerar i samma typ av instrument som erbjudandet omfattar?*
   • Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat "Nej" på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?*
   • Fullmakt*
   • Land*

   BAKGRUND

   Fondens affärsidé bottnar i en efterfrågan på investeringsalternativ som diversifierar traditionella aktie- och obligationsportföljer, och har tydliggjorts särskilt som hastiga förändringar på finansmarknaderna skett – inte minst under 2020 och utmaningarna med COVID-19. Som Fondens verksamhet och investeringsstrategi är strukturerad möjliggörs åtkomst till investeringar
   som normalt inte är tillgängliga för icke-professionella investerare, såsom garantiemissioner och tillfällig finansiering till företag, eller i samband med börsintroduktioner (s.k. ”börsbryggor”). Vidare kommer Fonden utöver garantiemissioner och bryggfinansiering mot börsbolag även att investera i noterade och onoterade aktier, och i viss utsträckning pre-IPO:s innefattande framtida börsnoteringar. Fondens fondstruktur skiljer sig därmed från andra strukturer på de svenska och nordiska marknaderna, och är en av de första på den svenska marknaden där icke-professionella investerare kan delta i dessa investeringar.

   MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

   Genom en bred investeringsstrategi och riskspridning skapas en fond som blir väldiversifierad med olika tillgångsslag samt i stor utsträckning är okorrelerad med andra fonder på den svenska marknaden.  Fonden är aktivt förvaltad och investeringar sker löpande under Fondens livslängd. Strategin beräknas ha en livslängd på 30 år, varefter den avvecklas helt. Den likvid som tillförs Fonden genom emission av Vinstandelslån används till investeringar som Fonden bedömer kan generera den bästa riskjusterade avkastningen i enlighet med Investeringsstrategin och Villkoren.

   Fondens mål är att skapa en årlig effektiv avkastning eller IRR, Internal Rate of Return, på minst 10 procent. Den som väljer att investera i denna fond ska ha en placeringshorisont om tre (3) till fem (5) år. Värdet av det investerade kapitalet kan minska, vilket kan innebära att hela eller delar av det investerade kapitalet går förlorat.

   HUVUDSAKLIG MARKNAD

   Vinstandelslånen vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden.