Emission

Inbjudan till teckning av vinstandelsbevis i Kameo Nordic Real Estate Credit Fund AB

  • Emittent Kameo Nordic Real Estate Credit Fund AB
  • Teckningsperiod 20 dec - 24 jan 2022
Sista svarsdagen har passerat.

BAKGRUND

Fastigheter och framförallt tillgång på bostäder är centralt för att individer och samhället i stort ska kunna utvecklas. Behovet av framförallt nya bostäder är stort i Sverige och beräknas så förbli över lång tid framöver. Fastighetsutveckling är dock kapitalintensiv och det är tyvärr, generellt sett, svårt för företag att säkra fullgod finansiering i Sverige. Detta är ett känt problem. År 2020 rankade världsbanken Sverige på en delad 80:e plats av världens länder efter hur enkelt det är för företag säkra finansiering för deras företag (https://www.doingbusiness.org/en/rankings). På senare tid har ökade kapitalkrav på banker gjort deras utlåning än mer restriktiv, vilket har lett till att även kreditvärdiga bolag som har möjlighet att ställa ut goda säkerheter för lån, upplevt det svårare att säkra fullgod finansiering till expansionsinitiativ

MOTIV

Svårigheten för kreditvärdiga fastighetsbolag att säkra fullgod finansiering gör att deras utveckling hämmas. Detta leder till att dessa företag växer långsammare, vilken i sin tur kan leda till att färre arbetstillfällen skapas med en sämre ekonomisk utveckling för samhället. Samtidigt som behovet av finansiering är stort, finns det ett stort intresse av att investera i dessa företag och deras projekt. Många investerare är på grund av avsaknad av kontakter utestängda från denna möjlighet. Kanaliseringen av sparande till investeringar i dessa företag fungerar inte optimalt. Genom Kameo Nordic Real Estate Credit Fund AB (publ.) vill vi ge fler möjligheten att investera i säkerställda lån till fastighetsutvecklare. Vi tycker att möjligheten att investera i och samtidig stödja enskilda små och mellanstora, ibland lokala företag, ska vara möjligt för fler. Samtidigt som vi anser att alla ska ges denna möjlighet vill vi att de investerare som väljer att göra denna investering ska kompenseras med en rimlig avkastning.  Detta är huvudmotiven till att denna fond skapades.

AFFÄRSIDÉ

Fondens affärsidé är att finansiera fastighetsprojekt genom direktutlåning i säkerställda lån på marknadsmässiga villkor till små och medelstora kreditvärdiga företag. Målet med fonden är att erbjuda investerare en årlig nettoavkastning efter avgifter på 6-8%.