Emission

Inbjudan till teckning av units i SeaTwirl AB (publ)

  • Emittent SeaTwirl AB (publ)
  • Teckningsperiod 9 nov - 23 nov 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om SeaTwirl AB

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli världsledande inom flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på: www.seatwirl.se

Bakgrund och motiv för erbjudandet

SeaTwirl genomför Företrädesemissionen i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital. Bakgrunden till att Bolaget nu satsar på att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftsparker beror dels på den snabba utvecklingen i branschen, dels på den forskningsrapport som publicerades under våren 2021 av Oxford Brookes University och dels på att framtidens stora volymer enligt Bolaget kommer att vara i detta segment. Bolaget har även därför tagit beslutet att se till att S2 inte enbart blir en produkt som visar skalbarhet och funktion utan även passa på att få med så mycket anpassning som möjligt för kommande vindkraftsparker. För att Bolaget ska bli redo att accelerera och gå mot kommersialisering av sin teknik för vindkraftsparker, kommer Bolaget under hösten påbörja projektet SX och parallellt fortsätta utvecklingen av S2 vilken fortsättningsvis kommer gå under arbetsnamnet S2x.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 47 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. SeaTwirl har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Erbjudandet om cirka 26,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 56,8 procent av Erbjudandet. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 3,5 MSEK. Nettoemissionslikviden vid fullteckning från Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 43,5 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för teckning av aktier kommer SeaTwirl att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 23 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen samt teckningsoptionerna av serie TO2 avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

  • Fortsatt utveckling och framtagning av tillverkningsunderlag för SeaTwirl SX och S2x, 80 procent.
  • Tillförsel av kapital för vidare optimering och validering av S2x, vindkraftssegmentet, kundmöten och mässor, 20 procent.

Kapitalet som tillförs från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO2 är avsett för att möjliggöra en accelererad kommersialisering av SeaTwirls teknik för flytande vindkraftverk till vindkraftsparker och fortsätta färdigställandet av S2x. Därtill tillförs Bolaget med nödvändigt rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: Cirka 47 MSEK

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen den 5 november 2021 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit.

Unit: En (1) unit innehåller tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningskurs: 180 SEK per unit, motsvarande 60 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 9 november 2021 till och med 23 november 2021.

Handel med uniträtter: 9 november 2021 till och med 18 november 2021.

Teckningsoptioner: En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 27 maj 2022 till och med 10 juni 2022. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 12 maj 2022 till och med 25 maj 2022, dock lägst kvotvärdet i Bolagets aktie och högst 90 SEK per aktie.

Garanti och teckningsförbindelser: Företrädesemissionen är garanterad till 56,8 procent genom teckningsförbindelser från huvudägaren, personer i styrelse och ledning samt anställda (cirka 35,5 procent) och garantiåtaganden från huvudägaren (cirka 21,3 procent).