Emission

Inbjudan till teckning av units i Safe at Sea AB

Om Safe at Sea

Safe at Sea AB tillverkar behovsanpassade räddningsbåtar som i huvudsak bygger på båtarna RESCUERUNNER® och SAFERUNNER™. Den ursprungliga båten RESCUERUNNER® som var grunden i bolagets bildande är en mycket effektiv båt för att rädda nödställda personer ur vattnet. Det finns idag inget annat system, med vilket man lika snabbt och säkert kan genomföra räddningar av nödställda människor i svåråtkomliga vatten och under svåra väderförhållanden. Räddningsbåtarna är designade för all typ av civil sjö- och yt-livräddning. Det finns också versioner som riktar sig mer mot specifika kundkategorier såsom GUARDRUNNER™, FIRERUNNER™ och WORKRUNNER™

Läs mer på bolagets hemsida, www.safeatsea.se

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Bolaget har med sin nuvarande produktportfölj och sina pågående utvecklingsprojekt mycket intressanta erbjudanden med stor potential till sina kunder. Styrelsen ser också att marknaden för Safe at Seas nuvarande produktportfölj och utvecklingsprojekt stadigt utvecklas.

Behovet av den typ av räddningsbåtar och utrustning som Safe at Sea erbjuder förväntas öka i takt med det ökande behovet av att klara översvämningar, drunkningstillbud och ökade flyktingströmmar samt att allt fler människor är på sjön.  Vi har exempelvis alla färskt i minnet bilder och beskrivningar från sommarens översvämningskatastrofer i Tyskland och det kraftiga regnoväder som i augusti skapade extrema vattenflöden i Gävleborg.

Bolaget har kapacitet att tillverka upp till 100 båtar per år inom befintlig verksamhet och har förutsättningar för att hantera en volymökning. Med en mer flexibel och anpassad mix av produkter som möter en långt större kundgrupps behov än tidigare, så bedöms bolaget kunna öka intäkterna på ett sätt som Bolaget sen tidigare önskat. Idag befinner sig Bolaget i startblocken för att ta de strategiska projekten till marknaden. Detta har föranlett en situation där Bolaget behöver kapital, för att i önskat tempo genomföra tilltänkta aktiviteter och möjliggöra kapitalisering av projekten.

Användning av emissionslikvid

1. Lansering, marknadsintroduktion och leverans av strategiska projekt: Cirka 40 procent
Lansering av Bolagets nya helt elektriska och fossilfria räddningsbåt ElEcoRunner™ samt säkerställa leverans av de förhandsbeställningar som följer PoC-modellen (Proof of Concept).

2.Förstärkt försäljning: Cirka 30 procent
Bolaget ökar fokus och resurserna på försäljningssidan i syfte att nå ut med en såväl breddad som tillspetsad produktportfölj.

3. Nya segment: Cirka 30 procent
Effektivt lansera den nyligen utvecklade GRX-båten, Process för upptagning av Runner i SOLAS-domänen ska försöka genomföras i syfte att försöka nå ut med räddningsbåtarna till kunder som kräver SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingsektorn.

Ytterligare information om erbjudandet

Villkor: En (1) unirätt berättigar till teckning av en (1) unit

Unit: En (1) unit innehåller en (1) nyemitterade aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1

Teckningskurs: 1,10 SEK per unit

Teckningsperiod: 7 oktober – 21 oktober 2021

Avstämningsdag: 5 oktober

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Teckningsoptioner av serie TO1: En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 5 september 2022 till och med den 19 september 2022. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden perioden 19 augusti 2022 till och med den 1 september 2022, dock lägst kvotvärdet 0,20 SEK per aktie och högst 1,65 SEK per aktie.

Offentliggörande av utfallet: Omkring den 25 oktober 2021.