Emission

Inbjudan till teckning av units i Pharmalundensis AB

  • Emittent Pharmalundensis AB
  • Teckningspris 3 SEK / Unit
  • Teckningsperiod 6 apr - 22 apr 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Pharmalundensis AB

PharmaLundensis är ett forskningsbolag. Störst inriktning återfinns inom behandling av svåra lungsjukdomar. Sjukdomar som bolaget är specialiserade inom inkluderar kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk bronkit, samt influensaorsakad lungsvikt. Utöver huvudverksamheten sker utveckling av tekniska system för hantering av läkemedelsutsläpp. PharmaLundensis har sitt huvudkontor i Lund.

PharmaLundensis läkemedelsprojekt testas och optimeras i kliniska studier fram till genomförd registring, och säljs därefter i egen regi eller utlicensieras på vissa marknader.

EcoFilter-systemet utvecklas tillsammans med sjukvården, som kommer att erbjudas långtidsabonnemang på reningstjänsten när den är klar.

Centralt för Bolagets strategi är en stark patentportfölj för att skydda samtliga projekt.

Bolagets affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot flera lungsjukdomar som idag saknar effektiv behandling.

Motiv för erbjudandet

A. PharmaLundensis har under en längre tid utvecklat en Minievaporator, vilket är en patentskyddad maskin som på ett ekonomiskt sätt kan rena flytande, farligt avfall från företag. Maskinen är nu färdig för kommersialisering, och första Minievaporator ska demonstreras för kund i mars. Under det kommande året kommer vi att söka kontakt med företag som producerar flytande, farligt avfall och erbjuda dem att testa en Minievaporator. Maskinen förväntas spara minst hälften av deras kostnader för hantering av flytande avfall, eller mer. PharmaLundensis kommer att få utgifter för att bygga ett antal maskiner som ska användas till testning och uthyrning. Vidare avser vi att så småningom sätta upp en egen monteringsverkstad där maskinerna sätts ihop, vilket leder till kostnader för utrustning och montering. Även marknadsföring och patent kräver kapital.

B. PharmaLundensis har även ett projekt för att utveckla ett effektivt läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Projektet bygger på en tidigare klinisk studie med bolagets primitiva kvicksilverbindande substans IodoCarb, vilket visade sig ge en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen med 8.2 % för KOL-patienter. Även hosta och slem förbättrades. Beroende på vissa biverkningar var dock IodoCarb inte lämpligt som läkemedel. Bolaget identifierade för ett tag sedan en bättre substans som sannolikt saknar IodoCarbs biverkningar, men som har samma kvicksilverbindande effekt. Den nya substansen ska nu genomgå toxikologiska tester med bakterier och djurmodeller samt stabilitetstester. Detta leder till kostnader för substans, tester och patent.

C. Den vanliga driften av Bolaget, till exempel avseende bokföring, redovisning och notering, kräver också kapital.

Efter hand som allt fler Minievaporatorer hyrs ut kommer Bolaget att kräva allt mindre riskkapital, och det ska så småningom ge överskott. Fram till dess behöver dock ovanstående områden finansiering, varför vi nu genomför en nyemission.

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: Cirka 3,9 MSEK.

Villkor: Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs tjugoen (21) uniträtter för teckning av en (1) unit.

Unit: En (1) unit  innehåller tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6.

Teckningskurs: 3,00 SEK per unit vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,00 SEK.

Teckningsperiod: 6 april 2022 till och med den 22  april 2022.

Handel med teckningsrätter: 6 april 2022 till och med 19 april 2022.