Emission

Inbjudan till teckning av units i iZafe Group AB (publ)

  • Emittent iZafe Group AB (publ)
  • Teckningsperiod 4 okt - 18 okt 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om iZafe

iZafe Group AB (publ) är ett Life Science-bolag, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell, som minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs av konsumenter och offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna.

Under senvåren 2021 lanserades Dosell 2.0, en markant förbättring av den ursprungliga produkten som ett resultat av nära samarbete med användare, partners och deltagare i pilotstudier. Dosell 2.0 erbjuder en lång rad olika anpassningar för att göra produkten ännu mer användarvänlig både för Bolagets partners och slutanvändare. Under 2021 kommer iZafe att bli den första leverantören med en konsumentversion av en läkemedelsrobot med dispensering av dospåsar.

Läs mer på bolagets hemsida, www.izafe.se.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

iZafe genomför nu en företrädesemission, som är fullt säkerställd av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, om cirka 53,2 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att användas för att säkerställa en långsiktig och hållbar vidareutveckling av Dosell och dess tjänster samt för att ha goda förutsättningar att genomföra framgångsrika sälj- och marknadsaktiviteter i syfte att tillförsäkra en så bred och gynnsam vidarelansering av Dosell Konsument och Dosell 2.0 som möjligt. Vidare skapar emissionen möjlighet för iZafe att genomföra eventuella strategiska förvärv av bolag som kompletterar den befintliga verksamheten och gynnar dess lönsamhet. Likviden från Företrädesemissionen ska användas enligt följande:

• Återbetala den kreditfacilitet Bolaget upptog under första kvartalet 2021.
• Möjliggöra offensiva sälj- och marknadsaktiviteter för Dosell Konsument samt investering i större produktion.
• Produktutveckling för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar till Dosell samt möjliggöra expansion i form av att utveckla Dosell till att kunna läsa nya marknaders och leverantörers dospåsar.
• Eventuella förvärv.

Likviden från teckningsoptionerna av serie TO10 B är avsedd att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

• Eventuella förvärv.
• Produktutveckling kring hård- och mjukvara för tillbehör till Dosell.
• Sälj- och marknadsaktiviteter.
• Certifiering av Dosell till nya marknader utanför EU.

Ytterligare information om erbjudandet

Emissionsbelopp: 53,2 MSEK

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen den 30 september 2021 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) unit.

Unit: En (1) unit innehåller en (1) nyemitterad aktier och en (1) teckningsoption av serie TO10 B.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 4 oktober 2021 – 18 oktober 2021.

Handel med uniträtter: 4 oktober 2021 – 13 oktober 2021.

Teckningsoptioner: En (1) teckningsoption av serie TO10 B ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 27 september 2022 – 11 oktober 2022. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 12 september 2022 – 23 september 2022, dock lägst kvotvärdet 1,00 SEK och högst 2,25 SEK per aktie.

Garanti och teckningsförbindelser: Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 18 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 82 procent).

  • Så här fungerar Dosell