Emission

Inbjudan till teckning av units i Emplicure AB (publ)

Om Emplicure

Emplicure är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar nya unika läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer.

Eftersom läkemedlen bygger på redan kliniskt validerade aktiva substanser beräknas utvecklingstiden för Emplicures produkter, från konceptstadie till marknad, ta cirka 3-5 år, vilket kan jämföras med utvecklingstiden för nya aktiva substanser, som ofta är uppemot 10-12 år.

Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon utvecklar konsumentprodukter baserade på samma biokeramiska plattformar som Emplicures läkemedel. Amplicons första produkt utvecklas för distribution av tobaksfritt nikotin, där diskussioner med ett stort internationellt bolag pågår för samutveckling av orala nikotinprodukter.

Läs mer på bolagets hemsida, www.emplicure.com.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Emissionslikviden kommer möjliggöra för Emplicure att genomföra de planerade aktiviteterna enligt sin uppsatta strategi, där fokus i dagsläget ligger på att driva det första läkemedelsprojektet, Empli03, in i klinisk dokumentationsfas. Vidare kommer kapitaltillskottet även att användas för att vidareutveckla organisationen och infrastrukturen, fortsätta arbetet med affärsutvecklingen, skala upp Amplicon och ytterligare bredda produktportföljen och starta nya projekt.

Vidare innebär även noteringen en kvalitetsstämpel för bolaget, vilken ökar bolagets trovärdighet hos externa investerare och ger bolaget en bättre förhandlingsposition gentemot samarbets- och licenspartners.

Ytterligare information om erbjudandet

Minsta teckningspost: 1 400 units, motsvarande 5 810 SEK, därefter i jämna poster om 100 units.

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsoptioner av serie TO1: De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO1 berättigar till teckning av aktier under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Emplicure till en teckningskurs motsvarande 70 % av det volymvägda genomsnittspriset i Emplicures aktie från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022.

Offentliggörande av utfallet: Omkring den 21 juni 2021.

Likviddag: Den 22 juni 2021.

Första handelsdag: Preliminärt den 24 juni 2021.

Emplicure AB (publ) logotyp
 • AnmälningssedelHämta anmälningssedel
 • EmittentEmplicure AB (publ)
 • Teckningspris4,15
 • ValutaSEK
 • Teckningsperiod jun 07 - jun 17 2021
 • Unit: En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption
 • Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 9 600 000 units
 • Emissionslikvid: Cirka 39,8 MSEK
 • Teckningsåtaganden: 46,1 % av erbjudandet
 • Kvittning av konvertibellån: 33,9 % av erbjudandet
 • Pre-money värdering: cirka 45,5 MSEK