Emission

Inbjudan till teckning av units i Archelon Natural Resources AB (publ)

  • Emittent Archelon Natural Resources AB (publ)
  • Teckningsperiod 7 okt - 20 okt 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

ANR har projekt samt ägarandelar i företag i olika omfattning. ANR har för avsikt att aktivt bidraga till utvecklandet av existerande tillgångar samt även skapa nya projekt inom ramen för Bolagets verksamhetsområde.

ANR genomför Företrädesemissionen för att med kapitaltillskottet tillskjuta medel till framför allt dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) för att upparbeta och förädla de undersökningstillstånd som Goldore beviljats. Den planerade utvecklingen av Goldores tillgångar är kapitalkrävande. För att ytterligare öka Goldores tillgångsmassa har Goldore 2021-09-20 ingått ett avtal rörande förvärv av samtliga aktier i Arc Mining AB (”Arc Mining”). Arc Mining innehar bearbetningskoncessionen Gladhammar K Nr. 1 vilken tillför Goldore ett projekt med hög mognadsgrad och goda ekonomiska förutsättningar som rejält kan höja värdet av Bolagets aktieinnehav i Goldore. Transaktionen förutsätter godkännande av Goldores extra bolagsstämma att hållas 2021-10-22. Därtill sker också diskussioner avseende Goldores eventuella förvärv av ett eller flera ytterligare externa gruvprojekt med högre mognadsgrad och associerade höga potentiella värden. På sikt avses Goldore särnoteras. Utöver satsningen på Goldore skall ANR även i egen regi initiera nya Natural Resources projekt.

Ytterligare information om erbjudandet

Villkor: 

En (1) unirätt av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A.

En (1) unirätt av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B.

Unit: 

En (1) unit av serie A innehåller en (1) nyemitterade aktie av serie A och en (1) teckningsoption av serie TO 1 A

En (1) unit av serie B innehåller en (1) nyemitterade aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B

Teckningskurs:

0,02 SEK per unit

Teckningsperiod: 

7 oktober – 21 oktober 2021

Avstämningsdag:

5 oktober

Marknadsplats:

NGM Nordic SME

Teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B:

En (1) teckningsoption av serie TO 1 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie.

Offentliggörande av utfallet: Omkring den 25 oktober 2021.