Emission

Inbjudan till teckning av aktier i IsoTimber Holding AB (publ)

  • Emittent IsoTimber Holding AB
  • Teckningsperiod 9 jun - 31 aug 2021
Sista svarsdagen har passerat.

ISO TIMBER FÖRLÄNGER ERBJUDANDET TILL DEN 31 AUGUSTI 2021

Styrelsen i ISO Timber har valt att förlänga erbjudandet till den 31 augusti 2021 efter att haft diskussion med en ny potentiell investerare.

Pressmeddelandet finner du HÄR 

BAKGRUND OCH MOTIV

IsoTimbers styrelse bjuder in till att teckna sig i en företrädesemissionen om cirka 23,8 MSEK. Med en påbörjad tillväxt i ryggen är syftet med kapitalanskaffningen att tillvarata det optimala marknadsläge som råder inom byggbranschen, med ett mycket starkt intresse att bygga hållbart med trä. IsoTimbers omsättning ökade med 61 % förra året och orderläget för 2021 uppgår redan till nära 2020 års omsättning. Styrelsen vill forcera tillväxten genom att satsa på en ökad säljvolym för att bryta igenom ordentligt.

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande. Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.

Bolaget har nått fina framgångar under det senaste året. T ex har ett viktigt forskningsprojekt startats tillsammans med Stora Enso och Moelven, med RISE som projektledare. Genom att utveckla ett biobaserat lim är målet att nå 100 % fossilfria byggskivor och byggelement (d v s IsoTimbers byggblock). Bolaget levererade ett äldreboende med 48 lägenheter med PEAB-ägda Hälsingebygg som mycket nöjd kund. Produkten fick högsta betyg av Byggvarubedömningen och organisationen Cradlenet valde IsoTimber som svenskt inspirationsexempel inom cirkulär ekonomi vid ett event anordnat av Nederländernas ambassad. Vidare blev patentet i Japan godkänt, vilket ger enförhoppning om att även patentansökningarna i Europa och Kanada skall godkännas. Att visas på bästa sändningstid i både Husdrömmar och Grand Designs Sverige (Skogsvillan) under ett och samma år får också anses vara en framgång.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Mot den bakgrund som ledningen informerar om har styrelsen för IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679, per den 26 maj 2021 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020, att genomföra en nyemission med företrädesrätt. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, per avstämningsdag 3 juni 2021, att med företrädesrätt teckna sig för stamaktier i Isotimber Holding AB (publ) i enlighet med angivna villkor i investeringsmemorandum. Nya aktieägare har möjlighet att teckna sig i det fall inte alla aktier tecknas enligt företrädesrätt.

VILLKOR

Villkor: Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 72 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 9 juni 2021 – 31 augusti 2021.

Avstämningsdag: 3 juni 2021.