Emission

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 B i Syncro Group

  • Emittent Syncro Group AB (publ)
  • Teckningspris 0.55 SEK / Aktie
  • Nyttjandeperiod 17 mar - 31 mar 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Syncro Group

Syncro Group har strategin att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag som är utvecklade med marknadens modernaste teknologier och som var och en är självförsörjande och skapar synergier med de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva bolag som har en proaktiv affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde.

Syncro Group är ett publikt aktiebolag noterat på Spotlight Stock Market under kortnamn SYNC B.

Läs mer på bolagets hemsida, www.syncro.group

Bakgrund

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) emitterade under det fjärde kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO2 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO2

Nyttjandeperiod: 17 mars 2022 – 31 mars 2022

Emissionsvolym: 20 950 076 teckningsoptioner av serie TO2 B. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 20 950 076 B-aktier och kan tillföra upp till cirka 11,5 MSEK, före emissionskostnader.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 0,55 SEK per B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2 B: 29 mars 2022