Emission

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Veg of Lund AB

  • Emittent Veg of Lund AB
  • Nyttjandeperiod 25 feb - 10 mar 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Veg of Lund 

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Läs mer på bolagets hemsida: www.vegoflund.se

Bakgrund

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) genomförde under det tredje kvartalet 2021 en riktad emission (”Riktade emissionen”) av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptioner”) samt en emission av Teckningsoptioner till, de vid den tidpunkten, befintliga aktieägarna i Veg of Lund i syfte att kompensera de befintliga aktieägarna för den utspädningseffekt som följde av den Riktade emissionen (”Kompensationsemissionen”).

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 10 februari 2022, till och med den 23 februari 2022, dock inte högre än 51 SEK.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna:

Nyttjandeperiod: 25 februari 2022 – 10 mars 2022.

Teckningskurs: 11,06 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 784 619 Teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 784 619 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 8,68 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: 8 mars 2022.