Emission

Inbjudan att acceptera NeoGames S.A.:s uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc Invitation to accept NeoGames S.A.’s public offer to the shareholders of Aspire Global plc

  • Issuer NeoGames S.A
  • Acceptperiod 27 apr - 25 maj 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om erbjudandet

Den 17 januari 2022 offentliggjorde NeoGames S.A. (ett luxemburgskt société anonyme, org.nr B186309, med säte i Luxemburg; ”NeoGames”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc (ett maltesiskt publikt aktiebolag, org.nr C 80711, med säte på Malta; ”Aspire Global”) att överlåta samtliga sina aktier i Aspire Global till NeoGames för ett vederlag bestående av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis (”Erbjudandet”). Vissa aktieägare i Aspire Global, som sammanlagt äger aktier motsvarande 66,96 procent av samtliga aktier och röster i Aspire Global, har ingått oåterkalleliga åtaganden som möjliggör för de övriga aktieägarna i Aspire Global som väljer att erhålla så mycket kontant vederlag som möjligt enligt Mix & Match-möjligheten att erhålla 100 procent kontant vederlag om 111,00 kronor kontant per aktie i Aspire Global, vilket motsvarar en premie om 41,40 procent jämfört med stängningskursen per dagen för offentliggörandet om 78,50 kronor för Aspire Globals aktie.

Aktierna i Aspire Global är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktierna i NeoGames är upptagna till handel i USA på Nasdaq Stock Exchange, Global Market Tier.

För ytterligare information om Erbjudandet, se den erbjudandehandling och det prospekt som upprättats av NeoGames och som finns tillgängliga på denna webbplats.

OBS! Aktieägare i Aspire Global vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare måste kontakta sin förvaltare för att acceptera Erbjudandet

 

About the offer

On 17 January 2022, NeoGames S.A. (a Luxembourg société anonyme, reg. no. B186309, domiciled in Luxembourg; “NeoGames”) announced a recommended public offer to the shareholders of Aspire Global plc (a Maltese public limited company, reg. no. C 80711, domiciled in Malta; “Aspire Global”) to tender all their shares in Aspire Global to NeoGames for a consideration consisting of a combination of cash and newly issued shares in NeoGames in the form of Swedish depository receipts (the “Offer”). Certain shareholders in Aspire Global, who in aggregate own shares corresponding to 66.96 percent of all shares and votes in Aspire Global, have entered into irrevocable undertakings that enable the other shareholders in Aspire Global who elect to receive as much cash consideration as possible under the Mix & Match Facility to receive 100 percent cash consideration of SEK 111.00 in cash per share in Aspire Global, representing a premium of 41.40 percent compared to the closing price as of the day for announcement of SEK 78.50 for Aspire Global’s share.

The shares in Aspire Global are admitted to trading on Nasdaq First North Premier Growth Market. The shares in NeoGames are admitted to trading in the United States on the Nasdaq Stock Exchange, Global Market tier.

For further information about the Offer, see the offer document and prospectus prepared by NeoGames which are available on this website.

NOTE! Shareholders in Aspire Global whose holdings are registered in the name of a nominee, i.e., a bank or other nominee, will have to contact their nominee for acceptance of the Offer