WntResearch: Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser fjärde kvartalet

 • WntResearch får kraftigt förlängt patentskydd för ett salt av Foxy-5
 • WntResearchs VD Pernilla Sandwall lämnar in avskedsansökan
 • WntResearch har inkluderat första patienten till den omdesignade proof of concept-studien NeoFox med läkemedelskandidaten Foxy-5
 • WntResearch planerar initial effektutvärdering av Foxy-5 baserat på hälften av patienterna i den kliniska proof of concept-studien NeoFox
 • WntResearch och Collective Minds Radiology tecknar avtal för kvalitetssäkring av kliniska studien NeoFox
 • WntResearchs styrelse beslutade genomföra en företrädesemission om ca 56 MSEK, vilket godkändes på extra bolagsstämma den 22 december

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • WntResearchs reviderade studieplan för den pågående NeoFox-studien godkänns i Ungern utan några kommentarer
 • WntResearch utser Per Norlén till ny VD
 • WntResearchs medgrundare och styrelseledamot Tommy Andersson anmäler teckning av ytterligare units i den pågående företrädesemissionen till sin pro rata. Flera av Bolagets befintliga större ägare har meddelat sin avsikt att teckna fler units än vad de har åtagit sig på förhand genom avtal 
 • WntResearchs tillträdande vd ansöker om teckning av units i bolagets pågående företrädesemission
 • WntResearch genomför företrädesemission som tecknas till ca 55,9%, vilket tillför bolaget ca 31,4 MSEK före kostnader
 • En mindre riktad emission till ett antal garanter i företrädesemissionen genomförs
 • WntResearch beslutar gå vidare till nästa steg i fas 2-studien NeoFox med den högsta utvärderade

Väl positionerat inför händelserikt år

Med en förstärkt finansiell position och den pågående kliniska studien NeoFox är WntResearch väl förberett för 2024. Under 2023 har vi lagt grunden till den fort-satta utvecklingen av Foxy-5, en unik läkemedelskandidat med potential att minska dödligheten i cancer, och vi ser fram emot kommande studieresultat från vår kliniska studie som genomförs i patienter med tjocktarmscancer. 

WntResearchs pågående kliniska fas 2-studie NeoFox, vars syfte är att uppvisa proof of concept, utvärderar läkemedelskandidaten Foxy-5 som en potentiell behandling av patienter med tjocktarmscancer i stadium III. Trots medicinska framsteg är tjocktarmscancer en av de mest dödliga cancerformerna och metastasering är en av de huvudsakliga orsakerna till att sjukdomen är så dödlig. Foxy-5 baseras på en peptid som imiterar WNT5A - ett kroppseget protein som spelar en nyckelroll för att förhindra att cancerceller frigör sig från primärtumören samt minska deras förmåga att invadera frisk vävnad och nå andra delar av kroppen. Det slutliga målet med vårt läkemedelsprojekt är att genom en tumörhämmande effekt minska dödligheten i cancer.

Optimal dos fastställd

Sedan NeoFox återstartade patientrekryteringen under hösten 2023 har vi genomfört de två inledande och dosfinnande stegen av studien där vi behandlade patienterna med avsevärt högre doser av Foxy-5 än vad vi tidigare utvärderat. Efter klartecken från studiens säkerhetskommitté fastställde bolaget nyligen att den högsta dosen kommer att användas i studiens nästa steg. I skrivande stund pågår patientrekryteringen med målet att inkludera ytterligare 80 patienter där hälften kommer att behandlas med den högsta dosen av Foxy-5 och jämföras med patienter i kontrollgruppen. Till vår glädje gick rekryteringen till de två inledande dosdelarna i studien snabbare än förväntat och flera kliniker i Spanien bidrog till dessa patienter. Det indikerar ett stort och lovande intresse för deltagande i studien från både läkare och patienter framöver. Efter årsskiftet godkändes den nya studieplanen även i Ungern, vilken innebär att klinikerna där också kommer att bidra till patientrekryteringen. Det är i stort sett samma kliniker som varit med från början av studien, vilket är bra.

Tidig avläsning av data

Vi har valt att göra en initial avläsning senare i år när vi uppnått en relevant datavolym det vill säga har data på närmare hälften av patienterna. Avläsningen genomförs för att säkerställa att vi är på rätt väg och har förutsättningar för att nå positiva resultat vid studiens slut. Avläsningen skulle eventuellt kunna indikera att det räcker med färre patienter för att nå fram till en slutsats i studien, men det mest troliga är att vi kommer att behöva rekrytera samtliga 80 patienter som planerat. Resultaten från studien beräknas kunna presenteras under 2025.  

Affärsutveckling

Våra ad hoc-observationer röner stort intresse från potentiella partner, som liksom vi väntar med spänning på de kommande kliniska resultaten. Japan och Sydkorea är speciella marknader och det nyligen annonserade samarbetet med Business Sweden är mycket viktigt. De agerar som katalysator för internationalisering och partnerskap för små och medelstora svenska företag. Det är fantastiskt att få tillgång till deras expertis och nätverk.

Förstärkt finansiell position

I slutet av 2023 annonserade styrelsen en företrädesemission som genomfördes under januari 2024 med stöd från flera av våra befintliga större aktieägare, vilket var väldigt värdefullt. Kapitaltillskottet från företrädesemissionen samt en efterföljande riktad emission gav bolaget totalt cirka 31 miljoner kronor före emissionskostnader och finansierar den pågående kliniska studien samt det löpande arbetet med fokus på bland annat tillverkning, dialoger med regulatoriska myndigheter och inte minst affärsutveckling. Vi har nu säkrat finansiella resurser som beräknas räcka fram till den initiala analysen av data och beroende på utfallen i de tillhörande optionsprogrammen, som är aktuella under perioden november 2024 respektive april 2025, så kan kapitalet vara tillräckligt för att slutföra studien.

Ny vd tillträder

Det har varit ett transformativt år för WntResearch, framförallt med den omdesignade studien. För mig har det också varit en väldigt givande och inspirerande tid att leda WntResearch. Imorgon tillträder Per Norlén som ny vd för WntResearch. Han har en lång och gedigen erfarenhet som specialistläkare inom klinisk farmakologi och från ledande positioner inom läkemedels- och bioteknikbranschen, bland annat som vd för innovativa life science-bolag. Jag är övertygad om att han på ett utmärkt sätt kommer att leda bolaget och utveckla Foxy-5 vidare mot sin fulla potential. Vi har redan haft flera möten och det är med varm hand jag lämnar över rodret till honom.

Avslutningsvis vill jag återigen lyfta fram de viktiga forskningsfynd som vi har i studien. De indikerar att Foxy-5 skulle kunna uppvisa en tumörhämmande effekt och påverka tumörcellers förmåga att röra sig och sprida sig till andra delar av kroppen, något som står för cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Förhoppningen är att Foxy-5 kan göra stor skillnad för att förbättra utsikterna för stora patientgrupper runt om i världen. Vill även rikta ett varmt tack till alla er som genom ert ägande stödjer bolaget
- nu sällar jag mig till er och ser fram emot studieresultaten!

Pernilla Sandwall, VD

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 08.00 CET.

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar.  Ad hoc-observationer från en pågående fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har en tumörhämmande effekt redan efter
tre veckors behandling. Detta innebär att Foxy-5 skulle kunna motverka cancercellernas möjlighet att sprida sig och invadera frisk vävnad, men också potentiellt eliminera cancerceller. Nu fortsätter den kliniska studien med målsättningen att bekräfta dessa lovande forskningsfynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med ett eller flera internationella läkemedelsföretag inför den avslutande delen av utvecklingen och en global kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.
För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in (https://www.linkedin.com/company/wntresearch-ab/)