Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2024.

Januari-mars 2024- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,1,2 MSEK (39,5), en ökning med 69,8 % jämfört med samma period föregående år.- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till -8,5 MSEK (-8,0).- Rörelseresultat för perioden uppgick till -17,1 MSEK (-10,1).- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,8 SEK (-0,5).- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,4 MSEK (3,8).

Januari-mars 2024
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,1,2 MSEK (39,5), en ökning med 69,8 % jämfört med samma period föregående år.
- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till -8,5 MSEK (-8,0).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till -17,1 MSEK (-10,1).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,8 SEK (-0,5).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,4 MSEK (3,8).

Kommentar från VD:

Första kvartalet är alltid vårt sämsta kvartal men i år har det varit exceptionellt bra omsättningsmässigt. Vår omsättning ökade med 70 % (varav 38% organiskt) från 39,5 MSEK till 67,1 MSEK.

Vår koncern fortsätter alltså att växa kraftigt. Dock var rörelseresultatet något sämre än förra året. Det är inget som oroar oss, tvärtom, då resultatet belastades kraftigt av goodwillnedskrivningar samt engångskostnader till följd av att vi köper bolag i rask takt.

Resultatförsämringen är alltså av engångskaraktär och kommer inte påverka på helårsbasis. Det skall också nämnas specifikt att kvartalets automatiska goodwillnedskrivningar på över 5 MSEK kommer att försvinna då vi i Q3 planerar att byta redovisningsprincip från den så kallade K3 modellen till den internationella modellen IFRS.

Man ska dessutom komma ihåg att hela vår miljö och industriserviceverksamhet alltid är i princip stillastående i januari och februari på grund av att många av våra kunder går för fullt och därmed inte stoppar för service. Redan i mars lättar det oftast och i år drog det igång ordentligt med stora servicestopp på både svenska kärnkraftverk och i stora finska raffinaderier. Omsättningen mer än fördubblades från februari till mars och redan i april har vi vänt till vinst.

I skrivande stund har vi alltså redan gått in i koncernens högsäsong och vi ser med tillförsikt fram emot resten av året.

Vår verksamhet bedrivs i vad vi kallar tre Megatrender. Dessa är Miljö,- och Industriservice, Near-Shoring, samt Elektrifiering och Energiinfrastruktur. Alla dessa segment ökar kraftigt och vi är väl positionerade inom dessa affärsområden.

När jag skriver detta har vi slutfört köpet av Tranfoten som passar utmärkt in i det segment vi kallar Near-Shoring. Tranfoten kompletterar våra tidigare verksamheter, inte minst på grund av deras förmåga att legotillverka i större dimensioner än vad vi har kunnat göra tidigare.

Två andra bolag som vi är i processen att förvärva är ELB kraft AB som ingår i vårt segment gällande elektrifiering och energiinfrastruktur, samt SWECAS som ingår i vårt segment inom miljö-, och industriservice.

En betraktelse gällande Megatrenden inom elektrifiering och energiinfrastruktur är att finansmarknaderna inte än verkar ha förstått vilken enorm våg av investeringar som måste göras inom detta område. Europa måste bli mer självförsörjande av energi. Idag står vind och solkraft för ungefär 27% av Europas energiförsörjning och den andelen ökar kraftigt från dag till dag. Detta för med sig att vår energiinfrastruktur inte klarar av den ojämna belastningen denna utveckling innebär.

Kombinerat med en kraftigt ökad elektricitetsförbrukning betyder detta att hela infrastrukturen gällande nät, energilagring och effektstyrning måste byggas ut i rasande takt. EU bedömer att investeringar i infrastruktur kommer att räknas i tusentals miljarder kronor de närmaste åren. Där står vi redo att möta efterfrågan.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: investor.vimabgroup.com/finansiella-rapporter

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO
peter.fredell@vimabgroup.com 
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
anna.bonde@vimabgroup.com 
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 08.50 CEST.

Om Vimab Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 350 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Bifogade filer

Vimabgroup_pressmeddelande_2024-05-08.pdf
Vimabgroup_delarsrapport_Q1_2024.pdf