Vimab Group AB (publ) har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av ELB Kraft AB till en köpeskilling om maximalt 45,0 MSEK

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i ELB Kraft AB ("ELB Kraft" eller "Bolaget"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i ELB Kraft till en köpeskilling om maximalt 45,0 MSEK.

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i ELB Kraft AB ("ELB Kraft" eller "Bolaget"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i ELB Kraft till en köpeskilling om maximalt 45,0 MSEK.

ELB Kraft är verksamma inom elkraft och erbjuder tekniska konsulttjänster och elinstallationsarbeten inom lokalnät över hela Sverige. Bolaget har en omfattande erfarenhet och kompetens inom konsultation och hantering av elnätsprojekts alla ingående delar på lokalnätssidan, från planering till driftsatt anläggning. Bolaget har blivit utnämnda till Branschvinnare 2022 och 2023 samt DI Gasell 2022 och 2023.

Genom förvärvet avser Vimab Group att utveckla sitt erbjudande inom energiservice med ett kvalitativt bolag under stark tillväxt med efterfrågad kompetens. Vimab Group har under en längre tid sökt efter rätt partner med ELB Krafts profil för ett samgående där synergieffekterna med den befintliga verksamheten gör det gemensamma produkt- och tjänsteerbjudandet till ett ledande erbjudande på marknaden för energilagring.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2023 uppgick till cirka 33,6 MSEK med en justerad EBITDA om cirka 4,2 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal om cirka 12,6 procent.

Transaktionen avses ske till en total köpeskilling om maximalt 45,0 MSEK. Den initiala köpeskillingen avses uppgå till 35,0 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 10,0 MSEK och aktier i Vimab Group till ett värde av 25,0 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Vimab Groups aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Vidare kan två tilläggsköpeskillingar betalas ut, förutsatt att Bolaget uppnår i förväg fastställda mål för de 24 närmast efterföljande månaderna från tillträdet. De potentiella tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 10,0 MSEK i kontanta betalningar.

Vimab Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Vimab Groups resultat under 2024.

Transaktionen är villkorad av Vimab Groups due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till juni 2024.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Vimab Group i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

peter.fredell@vimabgroup.com

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

anna.bonde@vimabgroup.com

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Vimab Groups Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Vimab Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 2 april 2024 kl. 08.50 CEST.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 350 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Bifogade filer

Vimabgroup_Pressrelease_2024-04-02.pdf