Veg of Lund upptar lån om 5 MSEK från ledning, styrelseledamöter, befintliga aktieägare samt några nya investerare med konverteringsmöjlighet

Veg of Lund AB (publ) ("Veg of Lund" eller "Bolaget") har idag ingått avtal med ledning, styrelseledamöter samt tre befintliga aktieägare samt några nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 5 MSEK. Villkoren uppställer en konverteringsrätt för långivarna varigenom återbetalning ska kunna ske med Bolagets aktier. Lånen upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital. 

Bakgrund

Veg of Lund har idag, den 22 mars 2024, upptagit lån om 5 MSEK. Bolaget har ingått låneavtal med ledning, styrelseledamöter samt den tre befintliga aktieägare samt 6 nya investerare ("Långivarna"). Lånen har upptagits i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital.

Villkor för lånen

Lånen uppgår till totalt 5 MSEK.  Lånen löper med en månatlig räntesats om 1,5 procent och förfaller till betalning den 30 november 2024. Veg of Lund har rätt att återbetala lånen jämte ränta kontant i förtid. 

Respektive långivare kan begära att Bolaget återbetalar lånet jämte ränta med aktier. Sådan konvertering ska ske genom riktad kvittningsemission av aktier. Teckningskursen per aktie vid konvertering har fastställts till volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under 10 handelsdagar minus 10 %. Teckningskursen vid konvertering bedöms som marknadsmässig. 

För det fall Bolaget genomför emissioner under lånens löptid, har Långivarna rätt att kvitta sina fordringar i sådana emissioner. Långivarna har vidare en avtalad rätt att agera garanter på marknadsmässiga villkor i emissioner av aktier som Bolaget genomför under lånens löptid. 

Veg of Lund har vidare åtagit sig att under lånens löptid inte, utan Långivarnas medgivande, uppta nya lån eller krediter, om inte lån upptas för att återbetala lånen i sin helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@vegoflund.se

Om Veg of Lund

Veg of Lund ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.