Veg of Lund AB – Delårsrapport januari-mars 2024

Kostnadsreduktion genomförd och nystart påbörjad

Januari-mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 110 TSEK (1 822).
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 375 TSEK (-8 278) och EBIT uppgick till -3 394 TSEK (-8330).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 512 TSEK (-8 617).

Väsentliga händelser januari-mars 2024

  • Veg of Lund har ingått avtal med styrelseledamöter samt en befintlig aktieägare avseende upptagande av lån om totalt 1,75 MSEK.
  • Veg of Lund har anlitat AWA, ett ledande immaterialrättsföretag, att utföra en marknadsvärdering av företagets patentportfölj. AWA:s värderingsrapport indikerar ett aktuellt marknadsvärde överstigande 50 Mkr.
  • Veg of Lund har påbörjat ett samarbete med den ungerska distributören Worldwide Brands Hungary Kft för att lansera DUG potatisdryck i Ungern.
  • Veg of Lund AB (publ) ("Veg of Lund" eller "Bolaget") har ingått avtal med ledning, styrelseledamöter samt tre befintliga aktieägare samt några nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 5 MSEK.

Koncernens nyckeltal i sammandrag (se definitioner på sid. 18)

TSEK Q1 Q1 Helår

2024 2023 2023
Nettoomsättning 110 1 822 4 817
Bruttomarginal, % 37 12 -4
EBITDA -3 375 -8 278 -27 330
EBITDA-marginal, % Neg. Neg. Neg.
Rörelseresultat (EBIT) -3 394 -8 330 -27 968
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg.
Resultat efter skatt -3 512 -8 617 -20 503
Vinstmarginal, % Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,09 -0,35 -0,70
Soliditet, % 70 -29 78
Eget kapital per aktie, kr 0,91 -0,10 1,00
Balansomslutning 54 517 8 392 53994
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 674 -8 386 -25 380
Medelantalet anställda 5 7 7

VD har ordet

Perioden har präglats av planering och operativt arbete att lansera DUG i sin nya kostym. Förpackningen och det uppgraderade receptet har fått ett mycket gott mottagande, hos både konsumenter, distributörer och deras kunder.             

Fokus har under första kvartalet 2024 och sedan jag tillträdde, varit att lägga grunden till bättre lönsamhet och effektivitet. Vi har sänkt vår kostnadsbas, skapat en mer effektiv organisation, parallellt med fokus på försäljning.

Relationer med distributörer, kunder och konsumenter

Kundmöten har genomförts, både på hemmamarknaden och exportmarknaderna. DUG presenteras nu genom våra distributörer runt om i Europa och Asien. Även kommunbearbetning börjar visa resultat.

Nästa steg är lanseringar på de olika marknaderna och dess kanaler. Fokus har legat på försäljningsinsatser och ökad kundbas.

Positionering av DUG

Uppgraderingen av DUG:s recept har tagits mycket väl emot. Vi får enormt fin återkoppling på event där DUG presenteras. Allt från måltidsutvecklare på kommuner, baristor, kockar, inköpare och konsumenter. En stor nyhet är vår nya förpackning,  som lanserades i april på alla marknader. Fokus med den nya förpackningen, är att vi vill visa hur unik och bra vår produkt är. Den "nya" DUG visar hur potatisdrycken gör användarens vardag godare, enklare och mer hållbar. Vi vill även att "nya" DUG i sin förpackning ska väcka nyfikenhet att prova samt visa på produktens unika, hållbara  och positiva egenskaper.

Investeringar i varumärket DUG fortsätter genom potatisdryck men även i utvecklingen av nya produkter inom mejerisortimentet, matlagningsprodukter, fermenterade produkter samt glass. Till dessa kommer vårt vegetabiliska köttalternativ som flera producenter av färdigmatsrätter samt investerare visar intresse för.

Nystart

Vi har jobbat intensivt med en nystart. Sett över det mesta, från förpackningsdesign och kommunikation, receptförbättring, baserat på marknadens feedback till organisationseffektivisering. Allt för att ha anpassade produkter för marknaden och en kostnadseffektiv organisation. Detta har vi nu börjat implementera.

Omsättning och resultat

Försäljningen första kvartalet 2024 uppgick till 110 TSEK (1 822), en kraftig minskning jämfört med föregående år mestadels grundat på omstart av bolaget med nytt recept och ny förpackning etc. Rörelseresultatet (EBITDA) förbättrade från -8 278 TSEK till -3 394 TSEK, som en effekt av kostnadseffektivisering. Efter bokslutskommunikén har dold räntekompensations räknats ut och har en påverkan på resultatet om 590 TSEK för skuldebreven som upptogs i maj 2023. Denna uträkning påverkar dock inte eget kapital utan är endast omföring mellan raderna i eget kapital.

DUG är `next plantbased generation' med få råvaror och hållbar produktionsprocess och jag ser en enorm potential inför framtiden. Nu är det dags för en potatisrevolution!

Helene Nielsen, VD 

Finansiell översikt

Försäljningsutveckling
Första kvartalet 2024

Under det första kvartalet uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till 110 TSEK (1 822), enminskning med 94 procent.

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader under första kvartalet var -1 964 TSEK (-6 693). Kostnaderna har minskat på framför allt försäljningskostnader och marknadsföringskostnader och mycket låg aktivitet i det engelska bolaget som är under avveckling.

Personalkostnader
Personalkostnaderna för första kvartalet uppgick till -1 479 TSEK (-1 820).

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar under första kvartalet uppgick till -19 TSEK (-52) främst hänförliga till avskrivningar av immateriella tillgångar.

Resultat
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet under första kvartalet 2024 uppgick till -3 394 TSEK (-8 330) till följd av åtstramning och prioritering av kostnader.

Finansnetto
Det finansiella resultatet för första kvartalet uppgick till -118 TSEK (-287) och bestod i huvudsak av räntor kopplade till brygglån och konvertibla skuldebrev om 595 TSEK motverkat av positiv kursdifferens om 477 TSEK.

Resultat efter skatt
Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till -3512 TSEK (-8 617).

Resultat per aktie
Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,09 kr (-0,35).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflöde
Kassaflödet under första kvartalet 2024 uppgick till 878 TSEK (-6 698). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4674 TSEK (-8 386).

Investeringar

Under första kvartalet uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 41 TSEK (163) och avsåg bolagets patentansökningsprocesser. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har gjorts under kvartalet. Inga investeringar i finansiella anläggningstillgångar har gjorts under året (-).

Förändring likvida medel

Likvida medel ökade under kvartalet med 878 TSEK (-6 698) till 967 TSEK (1 587).

Kapitalsituation

Styrelsen fortsätter att aktivt arbeta med samt utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långfristiga finansiering och optimala kapitalstruktur.

Eget kapital

Det totala egna kapitalet i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 37 957 TSEK (-2 437) och eget kapital per aktie till 0,91 kr (-0,10). Förändringen är framför allt hänförlig till uppskrivning av patent.

Moderbolaget
Veg of Lund AB:s verksamhet inkluderar förutom försäljning även huvudkontorsfunktioner som koncern­övergripande ledning och administration.

Första kvartalet 2024

Nettoomsättning under första kvartalet 2024 minskade till 104 TSEK (1 469), varav koncernintern försäljning svarade för 0 TSEK (415). Resultat efter skatt uppgick till -3 654 TSEK (-6 000). Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 41 TSEK (163). Redovisning av skattefordran och uppskjuten skatteskuld om 10,3 MSEK gällande effekt efter uppskrivning av patent redovisas brutto i moderbolaget men netto i koncernen.

I övrigt hänvisas till informationen för koncernen.

Aktien och aktieägarna

Veg of Lunds aktie, kortnamn VOLAB och ISIN SE0013281979, är sedan 10 februari 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Antalet utestående aktier uppgår till totalt 41264 885, motsvarande 41264 885 röster. Antalet utestående teckningsoptioner uppgick till 586 000.

För perioden januari-mars 2024 uppgick genomsnittligt antal aktier till 41264 885 och antalet aktier efter utspädning per 31 mars uppgick till 41850 885.

Den 31 mars 2024 hade Veg of Lund AB (publ) 6 353 registrerade aktieägare (6 916).

  Ägarstruktur den 31 mars 2024

Namn Antal aktier och röster Andel av kapital och röster, %
Anders Färnqvist 3 600 000 8,72%
Kenneth Eriksson 2 324 672 5,63%
Einar Haugland via 2 322 322 5,63%
bolag
Eva Tornberg via 1 912 806 4,64%
bolag
Johan Möllerström 1 754 236 4,25%
via Bolag
Torbjörn Malmsjö 1 500 000 3,64%
AVANZA PENSION 1 302 633 3,16%
Nordnet 1 069 311 2,59%
Pensionsförsäkring
Anders Hättmark 945 329 2,29%
via bolag
EMILSSON, JAN 765 243 1,85%
Övriga aktieägare 23 768 333 57,60%
Totalt 41 264 885 100,00%

Övriga upplysningar

Anställda
Medelantalet anställda i koncernen uppgick under kvartalet till 5 (7).

Årsstämma 2024

Årsstämma avseende verksamhetsår 2023 kommer hållas i bolagets lokaler den 26 juni på Scheelevägen 22, Lund kl 17.00. Mer information finns på bolagets webbplats.

Utdelning

Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2023 (-).

Utdelningspolicy

Veg of Lund har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning för verksamhetsåret 2023. Bolagets styrelse har för närvarande inte någon avsikt att föreslå någon utdelning. Eventuella framtida utdelningar beslutas av aktieägarna på bolagsstämmor och kommer bland annat vara baserat på bolagets lönsamhet, utveckling, och/eller finansiella ställning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport april-juni 202422 augusti 2024

Delårsrapport juli-september 202415 november 2024

Väsentliga transaktioner med närstående
Under första kvartalet 2023 uppgick bolagets transaktioner med närstående till sammanlagt 320 TSEK (180). Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor.

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Veg of Lund arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera olika risker och exponeringar som koncernen ställs inför. Veg of Lunds finansiella ställning och resultat är påverkas av olika riskfaktorer som ska beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtida resultat.

De risker och osäkerhetsfaktorer som Veg of Lunds verksamhet exponeras för beskrivs på sidan 29 i bolagets årsredovisning för 2022. Enligt Veg of Lunds bedömning har inga väsentliga förändringar i dessa risker eller osäkerhetsfaktorer skett efter årsredovisningens avlämnande.

Tvister

Bolaget har två tvister som vid rapportens publicering inte var avgjord. Det gäller f.d. vd Fredrik Carling och tvisten gäller att bolaget inte anser avtalet har fullföljts och har därför hävt avtalet. Bolaget har reserverat knappt 0,4 MSEK för tiden fram till hävning av kontrakt. Carling har inte accepterat och har kallat bolaget till domstol. Bolaget anser sig ha stora chanser att vinna vid eventuell förhandling i domstol och har inte reserverat mer kostnader för den tvisten.

Den andra tvisten gäller en f.d. säljkonsult i det engelska bolaget. Här anser bolaget att det är en inkorrekt hemställan samt det finns flera direkta felaktigheter motparten framställt. I denna tvist har bolaget inga kostnader reserverade utan anser på goda grunder att denna tvist kommer upplösas utan kostnader för bolaget.

Certified adviser

Bolagets certified adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50 och e-post ca@mangold.se.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets­faktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

                                         Lund den 28 maj 2024

Johan Möllerström

Styrelseordförande

Rolf Bjerndell                       Anders Gustafsson                     Anders Hättmark              

styrelseledamot                   styrelseledamot                                          styrelseledamot

                                Eva Tornberg                               Helene Nielsen

                          styrelseledamot             verkställande direktör        

            

                Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Koncernens resultaträkning

TSEK Q1 Q1 Helår

2024 2023 2023
Nettoomsättning 110 1 822 4 817
Övriga rörelseintäkter 26 61 334
Summa intäkter 136 1 883 5 150

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -69 -1 599 -5 018
Övriga externa kostnader -1 941 -6 693 -18 343
Personalkostnader -1 479 -1 820 -8 977
Avskrivningar och -19 -52 -638
nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader -22 -49 -142
Rörelseresultat (EBIT) -3 394 -8 330 -27 968

Ränteintäkter och 477 52 445
liknande resultatposter
Räntekostnader och -595 -339 -3 281
liknande resultatposter
Resultat från -118 -287 -2 836
finansiella poster

Resultat före skatt -3 512 -8 617 -30 803
(EBT)

Skatt - - 10 300
Resultat efter skatt -3 512 -8 617 -20 503

Antal aktier 41264 885 24617 624 41264 885
Antal aktier i 41 264885 24617 624   29 162038
genomsnitt
Resultat per aktie, före -0,09 -0,35 -0,70
och efter utspädning, kr

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktie­ägare.

Bolaget har två program med teckningsoptioner 2021/2024, 2023/2026. Mer information kring det programmet finns i årsredovisningen för verksamhetsår 2022. Det andra programmet beslutat på årsstämman 2023 beskrevs i Q2-rappporten och finns återgivet nedan. Bolaget har totalt 586000 optioner utstående per 2024-03-31

Teckningsoptioner av serie 2023/2026
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 300 000 teckningsoptioner. Efter periodens slut har samtliga ledamöter signerat optionsavtalet och betalt för sina optioner.

Varje teckningsoption ger ägaren rätten att under teckningsoptionens teckningsperiod, som löper från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026, teckna en ny aktie i Bolaget ("aktie") till en teckningskurs som motsvarande 375 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden om tio handelsdagar som påbörjas dagen efter årsstämman 2023, dock som lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen fastställdes enligt ovan beräkningsgrund till 7,60 kr och priset per option till 0,09 kr i slutet på juni och betalades i början av juli 2023.

Koncernens balansräkning

TSEK 31 mars 31 mar 31 dec

2024 2023 2023
TILLGÅNGAR

Immateriella
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 0 0 0
för utvecklingsarbete
Patent, varumärken, 51 636 1 854 51 612
licenser
Summa immateriella 51 636 1 854 51 612
anläggningstillgångar

Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg 16 22 17
och installationer
Summa materiella 16 22 17
anläggningstillgångar

Finansiella
anläggningstillgångar
Långfristiga 15 15 15
fordringar
Summa finansiella 15 15 15
anläggningstillgångar

Summa 51 667 1 891 51 644
anläggningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och 350 1 059 411
handelsvaror
Råvaror 416 421 416
Förskott för varor och                            512 696 -
tjänster
Summa varulager m.m. 1 279 2 176 827

Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar 20 1 511 327
Övriga fordringar                             261 630 387
Förutbetalda kostnader 324 597 720
och upplupna intäkter
Summa kortfristiga 605 2 738 1 434
fordringar

Kassa och bank 967 1 587 89

Summa 2 850 6 501 2 350
omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 54 517 8 392 53 994

TSEK 31 mars 31 mar 31 dec

2024 2023 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 2 641 1 576 2 641
Övrigt tillskjutet kapital 127 232 112 022 127 232
Annat eget kapital -91 916 -116 035 -88 002
Summa eget kapital 37 957 -2 437 41 871

SKULDER

Kortfristiga skulder
Finansiell skuld 12 437 4 117 6 843
Leverantörsskulder 2 515 4 100 2 776
Övriga kortfristiga skulder 121 458 437
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 487 2 154 2 068
Summa kortfristiga skulder 16 560 10 828 12 124

Summa skulder 16 560 10 828 12 124

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 517 8 392 53 994

Förändring i koncernens eget kapital

TSEK Aktie- Övrigt Annat Totalt
tillskjutet eget Eget
kapital kapital kapital
kapital
inklusive

årets
resultat
Vid periodens 2 641 127 232 -88 002 41 871
början, 1 jan 2024
Nyemission - - -
Utgivna konvertibla - - - -
skuldebrev
Utnyttjande av - - - -
teckningsoptioner
Emission av - - - -
teckningsoptioner
Omräkningsdifferens - - -402 -402
Periodens resultat -3 512 -3 512
Vid periodens slut, 2 641 127 232 -91 916 37 957
31 mars 2024

TSEK Aktie- Övrigt Annat Totalt
tillskjutet eget Eget
kapital kapital kapital
kapital
inklusive
årets
resultat
Vid årets början, 1 1 576 112 207 -107 413 6 370
januari 2023
Nyemission 1 007 12873 - 13 880
Utgivna konvertibla - 590 - 590
skuldebrev
Utnyttjande av 58 1535 - 1 593
teckningsoptioner
Emission av - 27 - 27
teckningsoptioner
Omräkningsdifferens - - 216 216
Uppskrivningsfond 39 700 39700
Årets resultat - - -20503 -20503
Vid årets slut, 31 2641 127 232 -88 002 41 871
december 2023

Koncernens kassaflödesanalys

TSEK Q1 Q1 Helår

2024 2023 2023
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -3 394 -8 330 -27 968
Justeringar för poster som inte ingår i 19 52 638
kassaflödet
Betald skatt -35 -10 -53
Erlagd ränta -497 -291 -1 178
Kassaflöde från den löpande -3 906 -8 579 -28 561
verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet

Förändringar av rörelsekapital
Förändring rörelsefordringar -383 -235 5 754
Förändring rörelseskulder -1 151 427 2 573
Kassaflöde från den löpande -4 674 -8 387 -25 380
verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar -41 -163 -503
Avyttring avi materiella tillgångar - - 183
Investeringar i finansiella tillgångar - - -
Kassaflöde från -41 -163 -320
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Emission och andra ägartillskott - 3 370 16 415
Emissionskostnader - -1 519 -4 824
Teckningsoptioner - - 27
Amorteringar - - -3 975
Upptagna lån 5 593 - 9 840
Kassaflöde från 5 593 1 851 17 483
finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE 878 -6 699 -8 217

Likvida medel vid årets början 89 8 277 8 277
Valutaeffekt i likvida medel 9 29
Likvida medel vid årets slut 967 1 587 89

Sammanfattning av moderbolagets finansiella rapporter

TSEK Q1 Q1 Helår

2024 2023 2023
Nettoomsättning 104 1 469 3 084
Övriga rörelseintäkter 26 61 333
Rörelsens intäkter 130 1 531 3 418
Handelsvaror -66 -1 249 -3 281
Övriga externa kostnader -1 569 -4 304 -11 182
Personalkostnader -1 479 -1 592 -8 615
Avskrivningar och nedskrivningar -19 -52 -638
Övriga rörelsekostnader -22 -49 -142
Rörelseresultat (EBIT) -3 053 -5 716 -20 041
Finansnetto -601 -285 -15 234
Resultat före skatt (EBT) -3 654 -6 000 -35 275
Skatt - - 10 300
Periodens resultat -3 654 -6 000 -24 957

TSEK 31 mars 31 mar Helår

2024 2023 2023
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 51 636 1 854 51 612
Materiella anläggningstillgångar 16 22 17
Finansiella anläggningstillgångar 10 364 8 021 94
Summa anläggningstillgångar 62 017 9 897 51 724
Varulager m.m. 1 200 1 352 761
Kortfristiga fordringar 513 1 880 1 059
Kassa och bank 967 1 074 86
Summa omsättningstillgångar   2 680 4 306 1 907
Summa tillgångar 64 697 14 203 53 631

Eget kapital och skulder
Eget kapital 38 352 5 006 42 006
Kortfristiga skulder 16 045 9 197 11 626
Långfristiga skulder 10 300 - -
Summa eget kapital och skulder 64 697 14 203 53 631

Definitioner och ordlista

Allmänt Alla belopp i tabeller är
i tkr om inget annat
anges. Alla värden inom
parentes är
jämförelsesiffror för
samma period föregående
år om inget annat anges.
Nyckeltalsdefinitioner Nedan anges Veg of Lund
definitioner av ett antal
alternativa nyckeltal som
inte har definierats
eller specificerats
enligt BFNAR
("Alternativa
Nyckeltal"). Veg of Lund
bedömer att dessa
alternativa nyckeltal
används av vissa
investerare,
värdepappersanalytiker
och andra intressenter
som kompletterande mått
på resultatutveckling och
finansiell ställning.
Dessa alternativa
nyckeltal har, om inget
annat anges, inte
reviderats och ska inte
betraktas enskilt eller
som ett alternativ till
nyckeltal framtagna i
enlighet med BFNAR.
Dessutom bör sådana
alternativa nyckeltal,
såsom Veg of Lund har
definierat dem, inte
jämföras med andra
nyckeltal med liknande
namn som används av andra
bolag. Detta beror på att
dessa alternativa
nyckeltal inte alltid
definieras på samma sätt
och andra bolag kan ha
beräknat dem på ett annat
sätt än Veg of Lund.
Marginaler Definition/beräkning    
Syfte
Bruttomarginal, % Bruttoresultat i relation Används för att mäta
till nettoomsättning. produktlönsamheten.
EBITDA-marginal, % EBITDA i relation till Bolaget anser att
nettoomsättning. EBITDA-marginal är
ett användbart
nyckeltal
tillsammans med
ökning
nettoomsättning vid
övervakning av
värdeskapande.
Rörelsemarginal Rörelseresultat i Bolaget anser att
(EBIT-marginal), % relation till rörelsemarginal är
nettoomsättningen. ett användbart
nyckeltal
tillsammans med
omsättnings­tillväxt
vid övervakning av
värdeskapande.
Vinstmarginal, % Periodens resultat efter Nyckeltal som visar
skatt i relation till hur mycket värde som
nettoomsättning. tillfaller
aktieägare i
bolaget.
Avkastning Definition/beräkning Syfte
Soliditet, % Eget kapital i relation Bolaget har valt att
till totala tillgångar. redovisa nyckeltalet
Soliditet då det
visar på bolagets
fortlevnadsgrad.
Data per aktie Definition/beräkning Syfte
Antal aktier Antal utestående aktier
vid rapportperiodens
utgång.
Antal aktier i genomsnitt Vägt genomsnitt av
antalet utestående aktier
under perioden med
tillägg för ett vägt
antal aktier som
tillkommer om samtliga
potentiella aktier, som
ger upphov till
utspädning, konverteras
till aktier.
Eget kapital per aktie Eget kapital genom antal Mått som visar
utestående aktier efter ägarnas andel av Veg
utspädning. of Lunds totala
nettotillgångar per
aktie.
Resultat per aktie, före Resultat efter skatt
och efter utspädning, SEK genom genomsnittligt
antal utestående aktier
före och efter
utspädning.
Övriga definitioner Definition/beräkning Syfte
Nettoomsättning Bolagets intäkter från
den ordinarie
verksamheten.
EBITDA Rörelseresultat före av- Bolaget har valt att
och nedskrivningar av visa nyckel­talet
materiella och EBITDA då detta
immateriella visar rörelsens
anläggnings­tillgångar. underliggande
resultat rensat från
effekten av
avskrivningar vilket
ger ett mer
jämförbart
resultatmått över
tid då avskrivningar
vilket ger ett mer
jämförbart
resultatmått över
tid då avskrivningar
avser historiska
investeringar.
Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före
finansiella poster.
Resultat efter skatt Årets resultat.
Balansomslutning Summan av bolagets alla
tillgångar.
Kassaflöde från den Kassaflöde från den Kassaflöde från den
löpande verksamheten löpande verksamheten löpande verksamheten
inklusive förändring i används som ett mått
rörelsekapital och före på det kassaflöde
kassaflöde från som verksamheten
investerings- och genererar före
finansierings­verksamhet. investeringar och
finansiering.
Medelantalet anställda Genomsnittligt antal
anställda i bolaget under
perioden.

Veg of Lund AB (publ) utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimat­smarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Affärsidé
Veg of Lund ska utveckla en produktportfölj med patenterade produkter under Bolagets konsument­varu­märke DUG, som ingrediens inom matindustrin och restaurangbranschen samt genom licensiering av Bolagets patenterade emulsionsteknologi. Bolaget ska med en flexibel affärsmodell adressera marknaden för växtbaserade livsmedel på global nivå.

Mål
Ekonomiskt och finansiellt mål

Veg of Lund har som ekonomiskt mål att att i snabb takt via sin hybridmodell expandera till nya marknader.

Bolagets har som finansiellt mål att år 2025 nå en omsättning om 80 MSEK med ett positivt rörelseresultat.

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024, klockan 08.30 CEST.

För mer information kontakta:
Helene Nielsen, verkställande direktör. Tel: 0703 121 942
E-post: Helene.Nielsen@vegoflund.se (fredrik.carling@vegoflund.se)