Veg of Lund AB: Bokslutskommuniké 2023

Plattformen för 2024 är lagd med fokus på lönsamhet och nytt finansiellt mål för 2025

Oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 722 TSEK (667).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 716 TSEK (-8 434) och EBIT uppgick till -6 265 TSEK (-8 486).
 • Resultatet efter skatt uppgick till + 3 346 TSEK (-10 652).

Januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 817 TSEK (2 541).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -27 968 TSEK (-42 580) och EBIT uppgick till -42 787 TSEK (-42 787).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -19 915 TSEK (-45 279).

TSEK Q42023 Q4 Helår2023 Helår2022
2022
Nettoomsättning 722 667 4 817 2 541
Bruttomarginal, %* -117 -46 -4 2
EBITDA -5 716 -8 434 -27 968 -42 580
EBITDA-marginal, % Neg. Neg. Neg. Neg.
Rörelseresultat (EBIT) -6 265 -8 486 -27 968 -42 787
Rörelsemarginal (EBIT Neg. Neg. Neg. Neg.
-marginal), %
Resultat efter skatt 3 346 -10 652 -19 915 -45 279
Vinstmarginal, % 463 Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före 0,08 -0,70 -0,68 -3,41
och efter utspädning, kr
Soliditet, % 78 35 78 35
Eget kapital per aktie, 1,00 0,26 1,00 0,26
kr
Balansomslutning 53 994 18 071 53 994 18 071
Kassaflöde från den -1 397 -7 329 -25 380 -33 677
löpande verksamheten
Medelantalet anställda 5 7 7 9

* Bruttomarginal påverkad av lagernedskrivningar/omföringar om 0,9 mkr i kvartalet.

Väsentliga händelser oktober-december 2023

 • Styrelsen utsåg Helene Nielsen till ny VD för Veg of Lund. Hon tillträdde den 5 oktober 2023 efter tidigare varit anställd sedan ett halvår som Director of
 • International Sales på Veg of Lund.
 • Veg of Lund får US-Patent som skyddar bolagets växtbaserade potatisdryck.
 • DUG lanseras i Tjeckien och Slovakien i samarbete med nationell distributör.
 • Veg of Lund har ansökt om patentskydd för sitt växtbaserade köttalternativ.
 • DUG Lanseras i Rumänien genom samarbete med två ledande butikskedjor via distributör.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Veg of Lund inleder samarbete i Baltikum med Eugesta, en av de ledande distributörerna i Estland, Lettland och Litauen
 • Veg of Lund AB har ingått avtal med styrelseledamöter samt en befintlig aktieägare avseende upptagande av lån om totalt 1,75 MSEK. Villkoren uppställer en konverteringsrätt för långivarna varigenom återbetalning ska kunna ske med Bolagets aktier. Lånen upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital.
 • Veg of Lund har anlitat AWA, ett ledande immaterialrättsföretag, att utföra en marknadsvärdering av företagets patentportfölj. AWA:s värderingsrapport indikerar ett aktuellt marknadsvärde överstigande 50 Mkr.
 • Veg of Lund har påbörjat ett samarbete med den ungerska distributören Worldwide Brands Hungary Kft för att lansera DUG potatisdryck i Ungern
 • Veg of Lund AB (publ) ("Veg of Lund" eller "Bolaget") har ingått avtal med ledning, styrelseledamöter samt tre befintliga aktieägare samt några nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 5 MSEK. Villkoren uppställer en konverteringsrätt för långivarna varigenom återbetalning ska kunna ske med Bolagets aktier. Lånen upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital.

VD HAR ORDET

Plattformen för 2024 är lagd med fokus på lönsamhet och nytt finansiellt mål för 2025

Efter att jag tillträdde som VD,  inledde jag omedelbart en noggrann översyn av företaget. Resultatet av detta arbete stärker min och styrelsens tilltro till att Veg  of Lund har en bra position att bygga vidare på. Vår unika patentportfölj har värderats till mer än 50 MSEK. De oberoende experterna som studerat marknaden för växtbaserade livsmedel ser stor potential i våra produkter, vår teknologi och vår affärsmodell. Nu är det upp till oss och våra distributörer att implementera DUG på den globala marknaden.

Fokus har under fjärde kvartalet 2023 och sedan jag tillträdde, varit att lägga grunden till bättre lönsamhet och effektivitet. Vi har sänkt vår kostnadsbas, skapat en mer effektiv organisation, parallelt med fokus på försäljning. En del i detta är att avveckla vårt brittiska bolag, samt avsluta avtalet med den engelska producenten. Försäljningen av DUG i Storbritannien ska ske enligt vår distributörsmodell.
 
Nytt finansiellt mål
Det är viktigt att arbeta nära och med rätt distributörer. Fokus på rätt marknader och kanaler samt att lyssna på våra kunders önskemål. Vi kommer löpande fortsätta detta arbete och bedömer att kunna nå vårt mål, att under andra halvåret 2024 kunna redovisa ett positivt resultat på EBIT-nivå. Baserat på en lägre kostnadsbas, fokus på ökad försäljning har styrelsen beslutat om ett nytt finansiellt mål, att år 2025 nå en omsättning om 80 MSEK med ett positivt rörelseresultat.
 
Relationer med distributörer, kunder och konsumenter
Veg of Lund är med sin unika teknologi framtidens växtbaserade ingrediens- och livsmedelsbolag. Basen för våra produkter är en patenterad emulsion bestående av potatis och rapsolja för tillverkning av vegetabiliska livsmedel. Vår affärsmodell är att sälja växtbaserade livsmedel under varumärket DUG och att vara nära kunder och konsumenter är nyckeln i vår arbete att gå från uppbyggnadsfas till kommersialisering.
 
Tillväxt ska ske med lönsamhet, större fokus på hemmamarknaden, främst inom kategorin Foodservice (HoReCa, hotell, restauranger och catering) samt utvalda lokala och regionala samarbeten. Vi har sedan tredje kvartalet 2023 intensifierat vårt försäljningsarbete gentemot kommuner, där flertalet tester är gjorda med mycket gott resultat. Nästa steg är implementering och avtal i samband med upphandlingsperioderna i de olika kommunerna.
 
De senaste månaderna har vi presenterat flera nya samarbeten med distributörer i Europa och fler samtal pågår. Nästa steg är lanseringar på de olika marknaderna och de olika kanalerna, vi kommer ha ett stort fokus på försäljning och nya kunder.
 
Positionering av DUG
Uppgraderingen av DUG:s recept har tagits mycket väl emot. Vi får enormt fin återkoppling på event där DUG presenteras. Allt från måltidsutvecklare på kommuner, baristor, kockar, inköpare och konsumenter. En stor nyhet är vår nya förpackning, som lanseras i april på alla marknader. Fokus med den nya förpackningen, är att vi vill visa hur unik och bra vår produkt är. Den "nya" DUG visar hur potatisdrycken enkelt gör användarens vardag godare, enklare och mer hållbar. Vi vill även att "nya" DUG i sin förpackning ska väcka nyfikenhet att prova samt visa på produktens unika, hållbara och positiva egenskaper.
 
Investeringar i varumärket DUG fortsätter genom potatisdryck men även i utvecklingen av nya produkter inom mejerisortimentet, matlagningsprodukter, fermenterade produkter samt glass. Till dessa kommer vårt vegetabiliska köttalternativ som flera producenter av färdigmatsrätter samt investerare visar intresse för.
 
Omsättning och resultat 
Under fjärde kvartalet 2023 uppgick försäljning till 722 TSEK (667), en ökning med 8 procent. Rörelseresultatet (EBITDA) för kvartalet förbättrades och uppgick till -5 716 TSEK (-8 434). För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 4 817 TSEK (2 541) och rörelseresultatet (EBITDA) till -27 330 TSEK (-42 580).
 
Växtbaserat Sverige
I samverkan med våra branschkollegor, bland annat inom initiativet Växtbaserat Sverige, arbetar Veg of Lund för klimatomställning, minskade utsläpp av växthusgaser och bidra till bättre hälsa. Arbetet med att minska koldioxidavtrycket pågår på flera fronter. Länder har strategier för att minska sin klimatpåverkan och investerare söker hållbara bolag för att kunna öka sin avkastning på investerat kapital. Konsumenterna vill ha god växtbaserad mat som är klimatsmart, hälsosam och gärna fri från allergener.
 
För att säkra att Veg of Lund finns med i det viktiga arbetet för klimatsmarta val av livsmedel arbetar vi löpande med bolagets kort- och långsiktiga finansiering. Med vår starka patentportfölj och starkare relationer med distributörer och kunder ser jag goda möjligheter att nå våra operativa och finansiella mål för 2024 respektive 2025. Vi har idag ingått avtal med ledning, styrelseledamöter samt tre befintliga aktieägare samt några nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 5 MSEK. Detta vittnar om tilltro till bolagets framtid från flera viktiga intressenter.
 
Jag vill i detta sammanhang speciellt tacka de större ägare, andra befintliga och nya investerare som över tid stöttat bolaget, uppskattar våra produkter och visar förtroende för vår strategi. Ni är alla med i vårt arbete för att göra Veg of Lund till en betydande aktör för att öka andelen växtbaserade livsmedel.
 
För mer information kontakta:
Helene Nielsen, VD
Tel: 0732 22 76 35
e-post: helene.nielsen@vegoflund.se

Denna rapport samt övrig ekonomisk information och pressmeddelanden finns på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se