VD-kommentar kring den senaste aktiviteten i Cardeon och portföljbolagen

Med avseende på den senaste aktiviteten i Cardeon och våra portföljbolag vill jag ge en kort statusuppdatering till Cardeons aktieägare.

Tillfört kapital i Cardeon
I februari tillfördes Cardeon 16,6 MSEK före emissionskostnader genom en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom emissionen kan vi fortsätta leverera på vår strategi att investera i bolag i tidigt skede där vi ser potential att skapa reell förändring inom respektive område. Jag tecknade själv, direkt samt via bolag, units för 8 MSEK i emissionen och vår styrelseordförande Tomas Kramar tecknade units för motsvarande 200 KSEK. Vi ser fram emot nyttjandet av teckningsoptionerna i maj för vidare kapitalisering av bolaget. Jag vill också tacka alla aktieägare som valde att teckna i företrädesemissionen och som visat förtroende för Cardeon och vår förmåga att vidareutveckla våra portföljbolag.

Cardeons portfölj
Portföljen består av elva bolag med ett bokfört värde uppgående till 111 MSEK. I samband med årsbokslutet anpassades det bokförda värdet till verkligt värde, vilket baserades på stängningskursen per den 29 december 2023 för den noterade portföljen och senaste genomförda kapitalanskaffning för den onoterade portföljen.

Strategiskt viktigt steg i portföljbolaget Lumito
Det noterade innehavet Lumito som är verksamma inom digital patologi, meddelade om den första ordern av bolagets reagenskit den 29 februari. Vidare kommunicerades att det främsta och största arbetet med Scizy’s-skannern är färdigt och Lumito bedömer det möjligt att CE-märka Scizy’s under första delen av 2024. Det är ett strategiskt viktigt steg i bolagets kommersialiseringsfas att etablera Scizys’s produkterbjudande på marknaden.

Ytterligare studie i portföljbolaget SpectraCure
Cardeons största noterade innehav, SpectraCure, som bedriver klinisk studie för behandling av återfall av prostatacancer, kunde i början av mars meddela att de kan ta nästa steg i arbetet med den nya kliniska studien gällande primär prostatacancer. FDA har inte uttryckt några specifika kommentarer på bolagets inskickade ansökan/protokoll, vilket möjliggör att gå vidare till nästa steg. Arbete pågår nu med att skriva tilläggsavtal med redan etablerade sjukhus i den tidigare studien med målet att rekrytera och operera den första patienten under andra kvartalet. Genom den nya studien breddar bolaget rekryteringsbasen och öppnar upp för en betydligt större marknad.

Investering i nytt portföljbolag
Vi fortsätter att investera för att bygga en stark portfölj och i februari förvärvade vi 19 procent av aktierna i medtech-bolaget Deep Light Vision som utvecklar en ny form av medicinsk bildgivande metod som kallas Ultrasound Optical Tomography (UOT). Metoden ger möjlighet att avbilda syresättningen inuti organ som hjärna, hjärta eller andra kroppsdelar med misstänkt cancer. Syftet är att genom en ”digital” biopsi tillhandahålla en snabb och enkel diagnos av sjukdomstillstånd som stroke, hjärtinfarkt, cancertumörer samt ett flertal andra medicinska tillstånd. Köpeskillingen uppgick till 6 MSEK och erlades genom en räntefri skuldrevers som kvittades i samband med företrädesemissionen.

Den senaste tidens framsteg för våra portföljbolag demonstrerar Cardeons styrka att identifiera, analysera och investera i tidigt skede för att sedan ta bolagen vidare till kommersiell produkt. Jag är väldigt glad att Deep Light Vision nu är ett av Cardeons portföljbolag då jag ser stor potential i
deras teknik. Cardeon fortsätter att prioritera en stark entreprenörskapsanda i våra portföljbolag, där vårt pålitliga ägarskap och gedigna erfarenhet av att starta, utveckla och kommersialisera företag gör oss till en värdefull partner.

Masoud Khayyami

Kontakter
Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.se
Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik
och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Bifogade filer
VD-kommentar kring den senaste aktiviteten i Cardeon och portföljbolagen