Valberedningen i Safe at Sea är fastställd

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode för ordföranden och envar av övriga ledamöter inklusive ersättning för utskottsarbete, revisor och revisorsarvode samt, i den mån så anses erforderligt, ändringar i valberedningsinstruktionen.

Den fastställda valberedningen består av Mattias Wachtmeister (ordförande), Thomas Johannesson, Mattias Ekström, Kaj Lehtovaara, Hans Bergenheim.