Utnyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO3 inleds idag den 15 april

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av units med teckningsperiod från och med den 21 mars till och med den 4 april 2023 ("Företrädesemissionen") bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Den som tecknade units i Företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit tio (10) nya aktier i Bolaget och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3. Bluelake har vidare, i enlighet med vad som tidigare kommunicerades genom ett pressmeddelande den 9 mars 2023, genomfört en till Formue Nord Fokus A/S riktad emission av teckningsoptioner av samma serie som de genom Företrädesemissionen emitterade teckningsoptionerna (gemensamt benämnda "Teckningsoptionerna"). Varje (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bluelake Mineral under utnyttjandeperioden som inleds idag, den 15 april, och löper till och med den 26 april 2024. Teckningskursen för teckning av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna är 1,20 SEK per aktie.

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av units med teckningsperiod från och med den 21 mars till och med den 4 april 2023 ("Företrädesemissionen") bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Den som tecknade units i Företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit tio (10) nya aktier i Bolaget och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3. Bluelake har vidare, i enlighet med vad som tidigare kommunicerades genom ett pressmeddelande den 9 mars 2023, genomfört en till Formue Nord Fokus A/S riktad emission av teckningsoptioner av samma serie som de genom Företrädesemissionen emitterade teckningsoptionerna (gemensamt benämnda "Teckningsoptionerna"). Varje (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bluelake Mineral under utnyttjandeperioden som inleds idag, den 15 april, och löper till och med den 26 april 2024. Teckningskursen för teckning av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna är 1,20 SEK per aktie.

"Bluelake Mineral befinner sig i en spännande tid. Vi står väl positionerade för att ta en aktiv roll i den gröna omställningen och bygga en betydande verksamhet med stöd av den nya europeiska gruvlagstiftningen för kritiska råvaror (CRMA) som nu är i kraft. I samband med den nya lagstiftningen utlovas förbättrade finansieringsmöjligheter och som ett första steg skapas en fond på 500 miljoner euro för investeringar inom utvinning av råmaterial till batterisektorn, vilket innebär intressanta möjligheter för vårt projekt i Rönnbäcken som är EU:s största kända nickeltillgång.

Likviden vi erhåller från utnyttjandet av TO3 kommer användas för fortsatt finansiering av tillståndsprocesserna i våra projekt och vi räknar med att mycket kommer hända under 2024. För våra koppar- och zinkprojekt väntar vi i Norge på det slutgiltiga godkännandet av reguleringsplanen för Joma och jobbar parallellt med miljötillstånd och den kompletterande regionala konsekvensutredningen för rennäring. Samtidigt har vi nyligen lämnat in ansökan om utvinningsrätt för mineralfyndigheten i Gjersvik, vilket kan förlänga Jomagruvans livslängd med upp till två år.

Vi arbetar också på slutligt godkännande av de svenska bearbetningskoncessionerna för Stekenjokk och Levi. Bergsstatens beslut att skicka ansökan till Länsstyrelsen i Västerbotten för nytt beslut är mycket positivt. Vi ser fram emot att frågan nu går in i ett slutskede och anser att Länsstyrelsen i Västerbotten bör tillstyrka båda bearbetningskoncessionerna", säger Peter Hjorth, VD Bluelake Mineral.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

  • Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie.
  • Antal utestående Teckningsoptioner är 13 922 500, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 13 922 500, från 83 086 265 aktier till 97 008 765 aktier, och att aktiekapitalet skulle öka med 1 392 250,00 SEK, från 8 308 626,50 SEK till 9 700 876,50 SEK.
  • Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras högst cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper från och med den 15 april till och med den 26 april 2024.
  • Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är den 23 april 2024.
  • För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner innebär detta en utspädning om cirka 14,4 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna.

Övrig information

För investerare som har sina Teckningsoptioner registrerade på depå hos förvaltare ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För investerare som har sina Teckningsoptioner direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner ske enligt instruktioner på anmälningssedel som skickas ut per post. Anmälningssedel kommer även att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida, bluelakemineral.com, och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

För mer information om Teckningsoptionerna, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, bluelakemineral.com.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@bluelakemineral.com

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget 100% ägare av Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

Bifogade filer

Bluelake_Mineral_Pressrelease_2024-04-15.pdf