Twiik AB släpper rapport för det första kvartalet 2024

Det första kvartalet präglades i hög grad av försäljningen av dotterbolaget Twiik coaching technologies
AB och förflyttningen till fokus på metabol hälsa.

Genom försäljningen har bolagets riktningsförändring slutförts och fullt fokus ligger nu på
konceptet 100 Days.

Under kvartalet har 100 Days utvecklats vidare och ytterligare deltagare har genomgått
programmet. Bolaget ser fortfarande starka resultat hos deltagarna avseende nyckelmarkörer
för metabol hälsa.

FÖRSTA KVARTALET I SIFFROR*
• Nettoomsättning: 2 093 (3 643) KSEK
• Rörelseresultat: –2 577 (-2 314) KSEK
• Resultat efter skatt: -2 603 (-2 392) KSEK
• Resultat per aktie före utspädning: -0,09 (-0,09) SEK
• Resultat per aktie efter utspädning: -0,09 (-0,09) SEK
* Under kvartalet såldes verksamheten som bedrevs under varumärket Twiik vilket påverkar såväl
omsättning som resultat för perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
• I februari tecknade bolaget ett aktieöverlåtelseavtal om att avyttra sitt helägda dotterbolag Twiik
coaching technologies AB, vilket innefattar affärsområdena Gym & Tränare samt Workplace, till
BRP Systems Group AB. I affären ingick även konsumenttjänsten Twiik Premium. Köpeskillingen
var 9,1 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav cirka 6,4 MSEK erlades av BRP å Dotterbolagets
vägnar och resterande del, drygt 0,3 MSEK, erlades kontant. Avyttringen var villkorad av det
godkännande den extra bolagsstämman beslutade om den 29 februari. Tillträde skedde den 1
mars. Efter avyttringen fokuserar Bolaget verksamheten mot förebyggande och behandling av
metabola syndrom och det egenutvecklade konceptet 100 Days.

VD KOMMENTARER
Det första kvartalet 2024 innebar stora förändringar för oss som företag. Avyttringen av Twiik coaching
technologies har krävt mycket arbete men skapar samtidigt förutsättningar för fullt fokus på metabol
hälsa.

Vi har under kvartalet arbetat vidare med metoden och processen för 100 Days och har följt upp både
faktisk och upplevd effekt på relevanta markörer. Vi har idag ett net-promoter-score på 80%, där den
absoluta majoriteten - 90% - gav maxbetyget 10/10. Resultaten för den enskilde deltagaren förbättras
kontinuerligt. Parallellt arbetar vi med att utveckla mjukvaran ytterligare för att fortsatt sätta en ny standard
för kundupplevelsen och för att minska manuellt arbete och därmed öka skalbarhet.

En stor del av det arbete som ligger framför oss handlar om att mobilisera de nöjda användare vi har och
låta dem bli våra ambassadörer. Vi har inlett ett arbete med att forma en strategi kring användardriven
spridning av tjänsten, något som jag tror och hoppas kommer att ge oss ökade volymer framgent.

Möjligheterna med bolagets nya inriktning är många. Metabol hälsa som fokusområde växer globalt och
medvetenheten ökar. Parallellt så ökar också fokus kring viktminskning, inte minst genom genombrottet
av semaglutider som behandling av övervikt. Viktminskning är en naturlig sidoeffekt av den förbättrade
metabola hälsa 100 Days levererar. Vi ser i genomsnitt en viktminskning på 7% redan de under
programmets första 50 dagar genom endast förändringar i kost- och träningsvanor.

Ställer vi effekt i relation till kostnaden för att tillhandahålla och skala upp 100 Days jämfört med storskalig
medicinering så har vi en möjlighet att bli en viktig aktör även i det segmentet. Viktigt i sammanhanget är
att 100 Days-metoden innebär att kroppens fördelning av fett och muskler förändras, så en del av
individens kroppsvikt omvandlas normalt från fett till muskler under programmets gång - vilket alltså
innebär att den långsiktiga positiva effekten av att genomföra 100 Days är väsentligt bredare än vid ren
viktnedgång som ofta består innebär en minskning av både fett och muskler.
Branschen som sådan står inför en revolution där mycket fokus idag ligger på viktminskning, men där jag
är övertygad om att vi över tid kommer att se en förskjutning till att marknaden kommer att förvänta sig
både viktminskning och en förbättrad hälsa i övrigt - där metabol hälsa och bibehållen muskelmassa är
centrala komponenter.

Det är en utmanande tid i bolagets historia. Vi bygger 100 Days från grunden och går i och med
avyttringen av Twiik coaching technologies in i en ny fas där vi också behöver etablera en delvis ny
organisation anpassad för en konsumenttjänst. Ett arbete som är påbörjat men där vi behöver vara
modiga i våra beslut och löpa linan ut.

Området är i sin linda och mycket kommer att handla om att positionera oss rätt på en marknad i
förändring, samtidigt står vi redo med en bevisad metod och en fantastiskt nöjd kundbas som
ambassadörer.

Framåt-uppåt,
Anders Gran

Rapporter går att ladda ned här

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder.

 www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Denna information är sådan information som Twiik är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-08 08:59 CEST.

Bifogade filer

TWIIK Q12024 V5