Twiik AB skriver ned uppskjuten skattefordran och aktiverade utvecklingsutgifter

Styrelsen för Twiik AB har i samband med färdigställandet av årsredovisningen beslutat att skriva ned såväl den sedan tidigare uppskjutna skattefordran om 11 190 KSEK, som delar av de aktiverade utvecklingsutgifterna om 2 622 KSEK då man valt att tillämpa en generellt försiktig hållning till värderingen med anledning av att bolagets likvida medel för närvarande inte räcker för 12 månaders drift.

Beslutet påverkar årets resultat efter skatt negativt med 12 576 KSEK och överkursfonden negativt med 1 236 KSEK.

Detta innebär således att det kommer att uppstå en diskrepans mellan bokslutskommunikén som publicerades den 27 mars 2024 och årsredovisningen som kommer att publiceras i vecka 18.

Styrelsens beslut att skriva ner dessa båda tillgångar, i enlighet med god redovisningssed i Sverige, är en åtgärd som följer de etablerade riktlinjerna för korrekt redovisning. Enligt dessa riktlinjer är det nödvändigt att periodiskt utvärdera tillgångar och skulder för att säkerställa en rättvisande och korrekt redovisning av företagets ekonomiska ställning.

Beslutet om nedskrivningar har föregåtts av noggranna överväganden efter diskussioner med bolagets revisor för att säkerställa att redovisningen överensstämmer med gällande principer och regler.

En nedskrivning av skattefordran innebär inte nödvändigtvis att företaget inte förväntar sig framtida vinster. Twiik AB har möjlighet att vid ett senare tillfälle återföra skattefordran och kvitta den mot framtida vinster.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder.

 www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Denna information är sådan information som Twiik är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-22 17:34 CEST.

Bifogade filer

Twiik AB skriver ned uppskjuten skattefordran och aktiverade utvecklingsutgifter