Twiik AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2023

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida: https://twiik.me/investor-relations/finansiella-rapporter/

Såsom bolaget meddelade den 22 april 2024 har styrelsen för Twiik AB i samband med färdigställandet av årsredovisningen beslutat att skriva ned såväl den sedan tidigare uppskjutna skattefordran om 11 190 KSEK, som delar av de aktiverade utvecklingsutgifterna om 2 622 KSEK då man valt att tillämpa en generellt försiktig hållning till värderingen med anledning av att bolagets likvida medel för närvarande inte räcker för 12 månaders drift.

Beslutet påverkar årets resultat efter skatt negativt med 12 576 KSEK och överkursfonden negativt med 1 236 KSEK.

Detta innebär således att det uppstått en diskrepans mellan bokslutskommunikén som publicerades den 27 mars 2024 och årsredovisningen.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder.

 www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Bifogade filer

TWIIK Årsredovisning 2023