Twiik AB beslutar om att upprätta kontrollbalansräkning och analys av framtida möjligheter

Styrelsen i Twiik AB (publ) har idag beslutat om att upprätta kontrollbalansräkning och att göra en analys av framtida möjligheter.


Styrelsen har funnit skäl att anta att det egna kapitalet i bolaget understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutat att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. För det fall kontrollbalansräkningen skulle utvisa att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet avser styrelsen att då snarast kalla till en kontrollstämma för att pröva om Twiik AB ska gå i likvidation.

Utöver detta har styrelsen gett VD i uppdrag att analysera framtida möjligheter för att hantera bolagets kort- och långsiktiga utmaningar.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder.

 www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Denna information är sådan information som Twiik är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-18 15:18 CEST.

Bifogade filer

Twiik AB beslutar om att upprätta kontrollbalansräkning och analys av framtida möjligheter