Transfer Group har ingått ett bindande överlåtelseavtal avseende försäljning av dotterbolaget Commuter Security Group

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och BG Holding AB ("Köparen" eller "BG Holding") har tidigare ingått ett LOI avseende försäljning av samtliga aktier i Commuter Security Group ("CSG"), vilket kommunicerades genom ett pressmeddelande den 7 januari 2024. Idag har båda parter formellt godkänt och undertecknat ett bindande överlåtelseavtal där Transfer säljer samtliga aktier i CSG till BG Holding. Det LOI som signerades mellan båda parter innefattade en köpeskilling uppgående till 69 MSEK samt att Transfer har en skuld till BG Holding om 10 MSEK. I det nu undertecknade överlåtelseavtalet är köpeskillingen i stället fastställd till 1 SEK samt att Transfer har en skuld till CSG om 10 MSEK. Innebörden av det LOI som undertecknades och det bindande överlåtelseavtalet är oförändrat. Skulden till CSG uppgående till 10 MSEK ska amorteras kvartalsvis under en 36-månadersperiod med start den 1 april 2024. CSG övergår till Köparen den 17 januari 2024.

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och BG Holding AB ("Köparen" eller "BG Holding") har tidigare ingått ett LOI avseende försäljning av samtliga aktier i Commuter Security Group ("CSG"), vilket kommunicerades genom ett pressmeddelande den 7 januari 2024. Idag har båda parter formellt godkänt och undertecknat ett bindande överlåtelseavtal där Transfer säljer samtliga aktier i CSG till BG Holding. Det LOI som signerades mellan båda parter innefattade en köpeskilling uppgående till 69 MSEK samt att Transfer har en skuld till BG Holding om 10 MSEK. I det nu undertecknade överlåtelseavtalet är köpeskillingen i stället fastställd till 1 SEK samt att Transfer har en skuld till CSG om 10 MSEK. Innebörden av det LOI som undertecknades och det bindande överlåtelseavtalet är oförändrat. Skulden till CSG uppgående till 10 MSEK ska amorteras kvartalsvis under en 36-månadersperiod med start den 1 april 2024. CSG övergår till Köparen den 17 januari 2024.

Förutom försäljningen av CSG inleder Transfer också ett långsiktigt strategiskt samarbete med BG Holding inom säkerhetsteknik. Transfer Security AB, som är ett helägt dotterbolag till Transfer, kommer att leverera högkvalitativa teknikprodukter och utföra installationer som en helhetsleverantör. Det förväntas stärka BG Holdings tjänsteerbjudande och samtidigt utgöra en betydande intäktskälla för Transfer.

- Att slutföra detta avtal markerar en betydande framstegsfas för Transfer. Det möjliggör en starkare fokusering på våra kärnverksamheter och ger oss resurser att intensifiera våra insatser för att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt, säger Mats Holmberg, vd för Transfer Group.

I samband med bokslutskommunikén den 22 februari 2024 kommer uppdaterade finansiella mål att offentliggöras för att återspegla de nya strategiska inriktningarna och förväntningarna på framtida tillväxt.

För ytterligare information kontakta:
Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2024, kl. 23.10.

Bifogade filer

Transfer-Group-har-ingatt-ett-bindande-overlatelseavtal-avsee.pdf