Transfer Group AB (Publ): Transfer Group – Styr om mot lönsamhet – Mangold Insight Analys

Mangold inleder bevakning av säkerhetsbolaget Transfer Group. Bolaget är en helhetsleverantör av fysiska och digitala säkerhetslösningar, med en egenutvecklad hård- och mjukvara. Från tekniska lösningar för känsliga miljöer, till egenutvecklade personlarm, har bolaget en bred produktportfölj. Det bidrar till flera inkomstkällor, både av engångskaraktär samt återkommande i abonnemangsform. Kundlistan väger tungt där myndigheter, flygplatser och kärnkraftverk ingår. Största delen av försäljningen sker i Norden, men bolaget har även påbörjat expansion till Afrika och Mellanöstern.

Bolaget har omstrukturerats där bevakningsbolaget CSG avyttrats i syfte att renodla verksamheten. Det väntas bidra till en förbättrad lönsamhet och lägre skuldsättning. I samband med försäljningen av CSG tar köparen över ett skatteanstånd på 55,4 miljoner kronor, vilket stärker balansräkningen. Exkludering av CSG medför att Mangold räknar med vinst under 2024 och en EBIT-marginal om 7,9 procent.

Mangold värderar Transfer Group med en DCF-modell där basscenariot ger en riktkurs om 0,40 kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida om över 100 procent. Mangold ser potential i Transfer Group då lönsamhet väntas nås under 2024. Ökade abonnemangsintäkter, via paketerade säkerhetslösningar som en service, väntas bidra till tillväxt. Bolagets korsförsäljning och synergieffekter bedöms även ge förbättrade marginaler.