Toleranzia avslutar framgångsrikt GLP-toxikologistudie av TOL2

Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att den pivotala toxikologistudien, genomförd enligt Good Laboratory Practice (GLP), för att möjliggöra kliniska prövningar i människa, har slutförts. Läkemedelskandidaten tolererades väl vid den dos som testades, ett resultat som ger fullt stöd för fortsatt utveckling av TOL2 och inlämnandet av en ansökan om inledande av kliniska prövningar i patienter med myastenia gravis.

Syftet med studien var att fastställa den potentiella toxiciteten hos TOL2, ett toleransinducerande rekombinant protein som utvecklats för behandling av myastenia gravis, när det ges intravenöst under tio dagar. Inga biverkningar observerades under behandlings- och uppföljningsperioderna.
 
GLP-toxikologistudien som initierades i september 2023 är nu avslutad och Toleranzia har mottagit den preliminära rapporten från studien. Sammanfattningsvis visar resultaten att TOL2 tolereras väl vid den dos som testats.  
 
"Jag är glad att kunna konstatera att vi med dessa positiva resultat har uppfyllt en av de mest kritiska milstolparna i utvecklingsprogrammet för TOL2. Data är helt i linje med våra förväntningar och gör att vi kan gå vidare med arbetet att lämna in en ansökan om klinisk prövning och, efter godkännande från berörda myndigheter, inleda vår första kliniska studie i patienter med myastenia gravis", kommenterar Charlotte Fribert, VD för Toleranzia.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert - VD, Toleranzia AB
Tel: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

Toleranzia avslutar framgångsrikt GLP-toxikologistudie av TOL2