Toleranzia AB genomför framgångsrik säkerhetsstudie av TOL2 i blodprov från patienter med myastenia gravis

Toleranzia har tidigare rapporterat att man framgångsrikt genomfört en GLP-toxikologisk studie av TOL2, en regulatorisk milstolpe för godkännande av ett nytt prövningsläkemedel för testning i människa. För att ytterligare fastställa säkerheten för TOL2 genomförde bolaget nyligen en ytterligare och unik säkerhetsstudie i mänsklig vävnad.

I denna studie exponerades blodprover från sex MG-patienter individuellt för olika koncentrationer av TOL2 i ett system vid 37°C som efterliknar den normala mänskliga blodcirkulationen. Säkerhetsstudien syftar till att bedöma oönskad aktivering av immunsystemet och effekter på blodceller.
 
Resultaten från detta patientbaserade testsystem visade inga tecken på inflammatorisk immunaktivering eller negativa effekter på antalet blodkroppar som kan hänföras till TOL2 vid de testade doserna.
 
"Vi är mycket glada över de positiva resultaten från denna studie där vi hade en exceptionell möjlighet att testa TOL2 direkt i prover från vår målgrupp av patienter. Detta tillför mycket värdefull och relevant information om säkerhetsprofilen för TOL2 inför den kommande kliniska studien i MG-patienter", kommenterar Charlotte Fribert, VD för Toleranzia.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert - VD, Toleranzia AB
Tel: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunsystemets egen kraft för att behandla autoimmuna sällsynta sjukdomar. Läkemedlen, som riktar in sig på orsaken till sjukdomen, kan bota eller avsevärt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, bara minska symtomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna särläkemedelssjukdom för vilken de utvecklas. Toleranzias aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

Toleranzia AB genomför framgångsrik säkerhetsstudie av TOL2 i blodprov från patienter med myastenia gravis