Tessin offentliggör delårsrapport det första kvartalet 2024

Nasdaq First North-listade Tessin Nordic Holding AB – Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsfinansiering – offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2024

Året 2024 har inletts med ett tydligt fokus på framåtblickande aktiviteter. Vi lämnar nu successivt närmare två år av marknadsutmaningar bakom om oss för att, i takt med att investeringsviljan och fastighetsmarknaden tar fart, bygga en stabil och långsiktig affär för framtiden.

Strategin att ansluta ytterligare institutionellt kapital gäller fortsatt. Arbetet har intensifierats efter årsskiftet och vi har en tydlig målsättning att konkretisera planerna under 2024”, säger Heidi Wik, vd Tessin Nordic Holding AB.


Periodens nyckeltal
Januari – mars 2024
Nettoomsättningen minskade med 38 procent och uppgick till 6,2 MSEK (10,0)
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -3,6 MSEK (-2,1)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,1 MSEK (-3,8)
Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (-4,7)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,02)
Under perioden uppgick värdet av förmedlade lån till 54 MSEK (184)

Väsentliga händelser under perioden

I januari beslutade styrelsen i Tessin Nordic Holding AB (publ), med stöd av bemyndigandet från årsstämman 17 maj 2023 att uppta ett konvertibelt lån om två miljoner kronor genom en riktad emission av konvertibler till Troserums Förvaltnings AB. Lånet utbetalades före årsskiftet.

Tillväxtverket har tidigare beviljat Tessin Nordic AB stöd vid korttidsarbete under coronapandemin, efter en granskning av det beviljade stödet, har Tillväxtverket beslutat om återkrav. Tessin anser att beslutet om återkrav är felaktigt och kommer överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Stödet uppgick till 2,2 MSEK är uppbokad som en tvistad skuld i resultatet för 2023.

Väsentliga händelser efter periodens slut

I april beslutade styrelsen i Tessin Nordic Holding AB (publ), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, att uppta ett konvertibelt lån om tolv miljoner kronor genom en riktad emission av konvertibler till Troserums Förvaltnings AB och Dan Brander. Där en miljon betalades ut under första kvartalet.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,0 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-03 18:30 CEST.

Bifogade bilder

Tessin 11

Bifogade filer

Delårsrapport Q1 2024 Tessin Nordic Holding AB