Tessin offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Nasdaq First North-listade Tessin Nordic Holding AB – Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsfinansiering – levererar ett kraftigt förbättrat resultat under 2023, trots en orolig marknad och omvärld. Detta tack vare halverade kostnader för att anpassa bolaget till rådande läge. Med en stabilare omvärld och marknadsräntor som är på väg ner står bolaget väl rustade för lönsamhet 2024.

Tessins kostnadsbesparingar har gett full effekt och kostnaderna är nu nästan halverade jämfört med föregående år.

”Vi förväntar oss att investeringsviljan ökar under våren i takt med att marknaden stabiliseras. Det kommer att ge oss den hävstång vi behöver för att nå vårt lönsamhetsmål”, säger Heidi Wik, vd Tessin Nordic Holding AB.

Periodens nyckeltal

oktober-december 2023
Nettoomsättningen minskade med 47 procent och uppgick till 6,8 MSEK (12,9)
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,8 MSEK (-11,0)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,0 MSEK (-15,3)
Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,5 MSEK (-20,3)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (-0,12)
Under perioden uppgick värdet av förmedlade lån till 86,3 MSEK (334)

januari – december 2023
Nettoomsättningen minskade med 20 procent och uppgick till 40,6 MSEK (50,7)
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -6,5 (-27,4)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,8 MSEK (-38,1)
Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,5 MSEK (-44,6)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,35)
Under perioden uppgick värdet av förmedlade lån till 648 MSEK (1 213)

Väsentliga händelser under perioden
Inga

Väsentliga händelser efter periodens slut

I januari beslutade styrelsen i Tessin Nordic Holding AB (publ), med stöd av bemyndigandet från årsstämman 17 maj 2023 att uppta ett konvertiblet lån om två miljoner kronor genom en riktad emission av konvertibler till Troserums Förvaltnings AB. Lånet utbetalades före årsskiftet.

Tillväxtverket har tidigare beviljat Tessin Nordic AB stöd vid korttidsarbete under coronapandemin, efter en granskning av det beviljade stödet, har Tillväxtverket beslutat om återkrav. Tessin anser att beslutet om återkrav är felaktigt. Bolaget har överklagat och begärt prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Stödet uppgick till 2,2 MSEK är uppbokad som en tvistad skuld i resultatet för 2023.

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,0 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-02-15 08:40 CET.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Bokslutskommuniké 2023 Tessin Nordic Holding AB