Tessin Nordic Holding – Förhandling om ny huvudägare – Mangold Insight Analys

Tessin är en digital investeringsplattform för säkerställda fastighetslån. En förhandling om ny huvudägare pågår, där Troserums Förvaltnings vill förvärva NFT Ventures samtliga aktier. Därutöver föreslås en kvittningsemission samt en riktad kontantemission. Mangold inkluderar inte de potentiella kapitalanskaffningarna i värderingen. Ett konvertibelt lån om 12,0 miljoner kronor har tagits upp genom en riktad emission av konvertibler. Det ska säkra finansieringen på kort sikt. Om hela beloppet konverteras till aktier uppgår utspädningen till 51 procent. 

Bolaget redovisade en nettoomsättning om 6,2 (10,0) miljoner kronor under det första kvartalet, som var 20 procent lägre än Mangolds prognos. En osäker fastighetsmarknad med avvaktande investerare har minskat den förmedlade lånevolymen. Positivt är en minskad kostnadsmassa om 22 procent på kvartalsbasis jämfört med ifjol. Det tyder på att kostnadsbesparingarna biter sig i. EBITDA förlusten ökade till -3,6 (-2,1) miljoner kronor. Förmedlingsarvodet är stabilt. Försäljningsprognosen sänks däremot framöver. Bolaget har ställt om med kostnadsarbete och siktar på att få ytterligare tillskott av institutionellt kapital under 2024. Tillsammans med ett lägre ränteläge och en stabiliserad fastighetsmarknad är detta viktiga triggers framöver. 

Mangold sänker riktkursen till 0,20 (0,35) kronor per aktie, vilket motsvarar en uppsida om över 60 procent. Det beror främst på att vi räknar med kommande utspädning och en reviderad försäljningsprognos.