Tessin Nordic Holding AB offentliggör teckningskursen i den föreslagna företrädesemissionen och kvittningsemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Tessin Nordic Holding AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 20 maj 2024 att styrelsen föreslog en företrädesemission och kvittningsemission samt kallade till en extra bolagsstämma den 5 juni 2024 för att besluta om emissionerna. I enlighet med beslutsförslagen för de två emissionerna ska teckningskursen motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar fram till dagen före stämman, med en rabatt om 10 procent, dock lägst kvotvärdet. Bolaget kan nu meddela att teckningskursen per aktie har fastställts till 0,10 kronor i respektive emission.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

5 juni 2024Extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemissionen och kvittningsemissionen10 juni 2024Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter11 juni 2024Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter12 juni 2024Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter13 juni 2024Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum14 juni 2024 till och med 3 juli 2024Teckningsperiod för nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätterna14 juni 2024 till och med 28 juni 2024Handel i teckningsrätter14 juni 2024 till och med 26 juli 2024Handel i BTA (betalade tecknade aktier)5 juli 2024Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Rådgivare

KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare och Eminova Fondkomission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Tessin Nordic Holding AB i samband med emissionerna.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna några aktier eller teckningsoptioner (”Värdepapper”) som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan att teckna aktier i Tessin kommer endast att ske till berörda genom det informationsmemorandum som Tessin avser att offentliggöra.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Inga Värdepapper har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana Värdepapper till allmänheten i USA. De Värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

I Storbritannien och inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU”) eller Storbritannien kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag från kravet att offentliggöra prospekt i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (”Prospektförordningen”) eller förordning (EU) 2017/1129 så som den utgör nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”UK Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande är utarbetat på grundval av att varje erbjudande om Värdepapper i Storbritannien eller någon medlemsstat i EES som har implementerat Prospektförordningen (var och en, en "Relevant Medlemsstat"), eller UK Prospektförordningen, kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen, från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av Värdepapper. Följaktligen får varje person i den Relevanta Medlemsstaten, som är föremål för erbjudandet och som deltar i Företrädesemissionen, i varje enskilt fall endast göra det under omständigheter där det inte uppstår någon skyldighet för Tessin eller någon annan tredje part att offentliggöra ett prospekt i enlighet med artikel 3 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen eller komplettera ett prospekt enligt artikel 23 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen. Tessin har inte godkänt, och godkänner inte heller, att lämna något erbjudande av Värdepapper genom någon finansiell mellanhand. Tessin har inte godkänt, och godkänner inte heller, att lämna något erbjudande om Värdepapper under omständigheter där en skyldighet uppstår för Tessin eller någon annan tredje part att publicera eller komplettera ett prospekt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar och som omfattas av definitionen i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (iii) som är personer som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) av Föreskriften eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att engagera sig i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000, i dess nuvarande lydelse) i samband med utgivande av eller försäljning av några Värdepapper på annat sätt lagligen kan delges eller föranleds att delges (alla sådana personer betecknas tillsammans ”Relevanta Personer”). Informationen i detta pressmeddelande får inte ligga till grund för agerande eller förlitas på av någon annan person än Relevanta Personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som informationen i detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Tessins avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Tessin har gjort efter bästa förmåga men som Tessin inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Tessin. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Kontakter

Heidi Wik
Verkställande Direktör, Tessin Nordic Holding AB (Publ)

+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,7 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,4 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB offentliggör teckningskursen i den föreslagna företrädesemissionen och kvittningsemissionen