Tessin Nordic Holding AB offentliggör slutligt utfall i sin fullt garanterade företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Tessin Nordic Holding AB (Publ) ("Bolaget") offentliggör idag slutligt utfall i den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades den 3 juli 2024 (”Företrädesemissionen”). I Företrädesemissionen tecknades 26 394 437 aktier, motsvarande cirka 45,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 31 959 503 aktier, motsvarande cirka 54,7 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har därmed fulltecknats. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 5 835 394 SEK före avdrag för emissionskostnader.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 58 353 940 aktier. Teckningskursen uppgick till 0,10 SEK per aktie. Företrädesemissionen fulltecknades, varav cirka 45,3 procent med stöd av teckningsrätter, cirka 54,7 procent utan stöd av teckningsrätter, varav emissionsgaranten tilldelades 27 264 658 aktier, motsvarande cirka 46,7 procent av Företrädesemissionen. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 5 835 394 SEK före avdrag för emissionskostnader.

”Vi ser mycket positivt på det växande intresset i Tessin och vår investeringsplattform för fastighetsfinansiering. Emissionslikviden, tillsammans med avsiktsförklaringen om nytt insitutionellt kapital, ger oss förutsättningar att bli ett lönsamt tillväxtbolag, säger Heidi Wik Tessin Nordic Holdings vd och fortsätter:

”Timingen är perfekt då vi börjar se räntesänkningar och att marknaden börjar ta fart. Vi tackar befintliga aktieägare för förnyat förtroende och hälsar nya aktieägare välkomna.” Säger Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (Publ)

Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 13 juni 2024. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotorna beräknas distribueras med start den 5 juli 2024. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 5 835 394 SEK, från 38 942 232,80 SEK till 44 777 626,8 SEK och antalet aktier ökar med 58 353 940 aktier, från 389 422 328 aktier till 447 776 268 aktier. Utspädningseffekten för aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 13 procent.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) på Nasdaq First North Growth Market beräknas pågå fram till och med den 26 juli 2024. Handel sker under kortnamnet ”Tessin BTA” (ISIN-kod: SE0022243200).

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är finansiella rådgivare och emissionsinstitut och KANTER Advokatbyrå KB är legala rådgivare till Tessin Nordic Holding AB i samband med Företrädesemissionen.

***
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna några aktier eller teckningsoptioner (”Värdepapper”) som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan att teckna aktier i Tessin har endast skett till berörda genom det informationsmemorandum som Tessin har upprättat och publicerat på Tessins webbplats.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Inga Värdepapper har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana Värdepapper till allmänheten i USA. De Värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

I Storbritannien och inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU”) eller Storbritannien kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag från kravet att offentliggöra prospekt i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (”Prospektförordningen”) eller förordning (EU) 2017/1129 så som den utgör nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”UK Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande är utarbetat på grundval av att varje erbjudande om Värdepapper i Storbritannien eller någon medlemsstat i EES som har implementerat Prospektförordningen (var och en, en "Relevant Medlemsstat"), eller UK Prospektförordningen, kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen, från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av Värdepapper. Följaktligen får varje person i den Relevanta Medlemsstaten, som är föremål för erbjudandet och som deltar i Företrädesemissionen, i varje enskilt fall endast göra det under omständigheter där det inte uppstår någon skyldighet för Tessin eller någon annan tredje part att offentliggöra ett prospekt i enlighet med artikel 3 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen eller komplettera ett prospekt enligt artikel 23 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen. Tessin har inte godkänt, och godkänner inte heller, att lämna något erbjudande av Värdepapper genom någon finansiell mellanhand. Tessin har inte godkänt, och godkänner inte heller, att lämna något erbjudande om Värdepapper under omständigheter där en skyldighet uppstår för Tessin eller någon annan tredje part att publicera eller komplettera ett prospekt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar och som omfattas av definitionen i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (iii) som är personer som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) av Föreskriften eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att engagera sig i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000, i dess nuvarande lydelse) i samband med utgivande av eller försäljning av några Värdepapper på annat sätt lagligen kan delges eller föranleds att delges (alla sådana personer betecknas tillsammans ”Relevanta Personer”). Informationen i detta pressmeddelande får inte ligga till grund för agerande eller förlitas på av någon annan person än Relevanta Personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som informationen i detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Tessins avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Tessin har gjort efter bästa förmåga men som Tessin inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Tessin. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Kontakter

Heidi Wik
Verkställande Direktör, Tessin Nordic Holding AB (Publ)

+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,7 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,4 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB offentliggör slutligt utfall i sin fullt garanterade företrädesemission