Terranet AB – Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Bolaget tilldelades anslag om 614 tkr från Skyltfonden (Trafikverket) för utveckling av nya provmetoder i samarbete med AstaZero (RISE).
 • Dan Wahrenberg tillträdde som ny CFO.
 • Bolaget och Nihat Kücük kom överens om att avsluta Nihats tjänst som CTO.
 • Pierre Ekwall tillträdde som ny CTO.
 • Teckning av teckningsoption av serie TO6 genomfördes med ett teckningsutfall på 63% och bolaget tillfördes ca 6,3 mkr.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolagets styrelse beslutade genomföra en riktad emission av units uppgående till 10 mkr före emissionskostnader samt emission av TO8 till Bolaget för vederlagsfri överlåtelse till bolagets aktieägare.
 • Bolaget höll extra bolagsstämma den 31 januari där man beslutade om nyval av Mats Fägerhag som ordinarie styrelseledamot samt vidare beslutade om riktad emission av units till Maida Vale Capital AB om 2,25 mkr.
 • VD Magnus Andersson och CTO Pierre Ekwall deltog på teknikmässan CES i Las Vegas.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023

 • Intäkterna uppgick till 205 (310) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 219 (-7 431) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) kr.

Helåret, 1 januari – 31 december 2023

 • Intäkterna uppgick till 834 (748) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -35 926 (-29 371) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,10) kr.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 29 006 (26 715) tkr.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2023.

  
VD kommentar

Dagens säkerhetslösningar i fordonsindustrin fungerar inte tillräckligt bra, och det vi på Terranet erbjuder kommer bidra till att rädda fler liv samt möjliggöra nya mobilitets-innovationer för en säkrare och effektivare trafikmiljö.

Det har varit ett spännande avslut på 2023 med ett fjärde kvartal där vi lyckats nå många viktiga framsteg. BlincVision, vår anti-kollisionsprodukt, börjar genom långsiktigt och hårt arbete visa sin kapacitet i formen som komplett lösning. Vi ser ett ökat intresse från potentiella kunder och partners samt en bransch som söker den snabbhet och precision som BlincVision erbjuder.

Produktutvecklingen går enligt plan och vi följer tidigare kommunicerade produktutvecklingsplan; att under första kvartalet 2024 demonstrera vår prototyp i laboratoriemiljö, för att sen under det andra kvartalet 2024 demonstrera vår prototyp på fordon i testmiljö utomhus. Initiala tester av prototypen visar positiva resultat med goda utvecklingsmöjligheter inför extern uppvisning av produkten. Vår målsättning är skapa formella partnerskap med Tier 1 leverantörer och biltillverkare under 2024. Vi rör oss fortsatt närmre en slutgiltig produkt som är attraktiv på marknaden.

Löpande dialoger med Tier 1 leverantörer och biltillverkare ger oss bekräftelse på att det finns fortsatt ett stort intresse av det vi gör, både inom förarstöd och för autonoma fordon, i ett flertal sektorer. Vi fortsätter förstärka vår kommersiella kompetens och har nyligen valt in Mats Fägerhag i styrelsen. Som Senior Advisor kommer Mats bidra operativt med lång erfarenhet från fordonsindustrin och bred kunskap inom produktutveckling och kommersialisering. Vi har även en pågående rekrytering inom affärsutveckling.

På CES, en av världens största bil- och teknikmässor, stod avancerade förarstödsystem (ADAS) fortsatt i centrum. Biltillverkare och leverantörer påpekade existerande anti-kollisionslösningars behov att förbättras.

Trots att många bilmodeller idag har avancerade förarstödsystem sker fortsatt alltför många olyckor, i synnerhet i städer, med bilar och utsatta trafikanter. För att lösa denna problematik behövs snabbare och mer precisa sensorlösningar. Det vi på Terranet erbjuder kommer bidra till att lösa detta problem, rädda liv samt möjliggöra nya mobilitets-innovationer för en säkrare och effektivare trafikmiljö. I detta sammanhang passar det samarbete som vi under hösten förra året inledde med AstaZero:s testbana samt intresset från EuroNCAP väl in.

Vi går nu in i en otroligt intensiv period där år av utveckling nu ska materialiseras. Detta är utan tvekan de mest spännande månaderna som vi har framför oss sedan Terranet grundades. Vi kommer enligt plan att uppdatera er aktieägare under de kommande månaderna där vi steg för steg under 2024 arbetar mot vårt mål – att skriva avtal och ingå i partnerskap med Tier 1 leverantörer och ledande biltillverkare.

Vi ser fram emot att hålla er uppdaterade under ett mycket spännande 2024!

Magnus Andersson
VD
Lund, 22 februari 2024

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilagor

 • PM_Bokslutskommuniké 2023
 • Terranet Q4 Rapport 2023_SWE