Teckningsoptioner av serie TO5 tecknades till cirka 79,2 procent och Lumito AB (publ) tillförs cirka 20,4 MSEK

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5, vilka emitterades i samband med en emission och lånefinansiering under det fjärde kvartalet 2023. Totalt nyttjades 27 253 935 teckningsoptioner av serie TO5, motsvarande cirka 79,2 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 27 253 935 aktier till en teckningskurs om 0,75 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 tillförs Lumito cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 pågick under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 fastställdes till 0,75 SEK.

Jag är mycket glad och tacksam över det stora intresset våra aktieägare visat återigen. Lumito går nu in i nästa fas, kommersialisering och kommer lägga mer fokus på att sälja bolagets första produkt kommande tid, kommenterar Mattias Lundin, VD Lumito.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 ökar antalet aktier i Lumito med 27 253 935
aktier, från 206 437 488 till totalt 233 691 423 aktier. Aktiekapitalet ökar med 681 348,375 SEK, från 5 160 937,20 SEK till 5 842 285,575 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO5 uppgår utspädningen till cirka 11,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Denna information är sådan information som Lumito är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-11 13:00 CEST.

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Teckningsoptioner av serie TO5 tecknades till cirka 79,2 procent och Lumito AB (publ) tillförs cirka 20,4 MSEK