Teckningsoptioner av serie TO4 tecknades till cirka 91 procent och Wyld Networks AB tillförs cirka 6,4 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med Bolagets lånefinansiering, riktade emission och företrädesemission under det tredje kvartalet 2023. Totalt nyttjades 3 494 430 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 91 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4, för teckning av
3 494 430 aktier till en teckningskurs om 1,83 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Wyld Networks cirka 6,4 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 pågick under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 fastställdes till 1,83 SEK.

Totalt nyttjades3 494 430 teckningsoptioner av serie TO4 för teckning av 3 494 430 aktier, vilket innebär att cirka 91 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4 nyttjades för teckning av aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 ökar antalet aktier i Wyld Networks med 3 494 430 aktier, från 17126 753 aktier till 20 621 183 aktier. Aktiekapitalet ökar med 291 576,30 SEK, från 1 429 061,47 SEK till
1 720 637,77 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO4 uppgår utspädningen till cirka 16,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Kommentar från Alastair Williamson, VD

"Vi är glada över att så många har valt att nyttja sina teckningsoptioner och tecknat sig för nya aktier i Wyld Networks. Detta ger nödvändigt bränsle för att öka produktionen och leveransen av Wyld Connect-moduler. Dessutom kommer det att bidra till tillväxten av vår återkommande intäktsström för datarorder. Jag är oerhört glad när vi fortsätter denna resa och välkomnar alla nya aktieägare till företaget. Samtidigt vill jag uttrycka min uppriktiga tacksamhet till våra befintliga aktieägare för ert stöd"

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wyld Networks avseende teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 08:30 CET.

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med den företrädesemission i vilken teckningsoptioner av serie TO4 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.